BLOGS

CARTRACK แท็กทีม กูรูขนส่ง แชร์ปัญหาธุรกิจขนส่ง 2022 พร้อมวิธีรับมือ

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

CARTRACK ประเทศไทย จัดสัมมนาออนไลน์พิเศษ หัวข้อน่าจับตา "ปัญหาและวิกฤตธุรกิจภาคขนส่งจากประสบการณ์จริงปี 2022"

ด้วยปัญหาธุรกิจขนส่งของไทยปี 2022 ที่หนักหน่วง อาทิ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นมากพิเศษ ขาดแคลนคนขับรถ ฯลฯ CARTRACK ประเทศไทย จึงจับมือกับองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคขนส่ง และกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัด สัมมนา ออนไลน์ พิเศษ ในหัวข้อ

“ปัญหาและวิกฤตธุรกิจภาคขนส่งจากประสบการณ์จริงปี 2022”

งานสัมมนาออนไลน์พิเศษครั้งนี้ หรือ Webinar จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีหัวข้อสำคัญดังนี้

สัมมนา ออนไลน์, สัมมนาออนไลน์, อบรมออนไลน์, สัมมนา ขนส่ง, webinar, สัมมนา ธุรกิจ ฟรี, สัมมนา ธุรกิจ, อบรม sme ฟรี

วิกฤตขนส่งครึ่งปี 2022 และแนวทางปรับตัวกับสถานการณ์

1. ดร. อภิรักษ์ ธีระวงศ์ไพศาล

กรรมการบริษัท เอ พี อาร์ โลจิสติกส์ จำกัด และ กรรมการบริหารสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

 • ปัญหาราคาน้ำมันสูงขึ้น ซึ่งไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไร ขอความร่วมมือเตรียมพร้อมหากเกิดวิกฤตอื่นๆ
 • แนวทางการแก้ไขปัญหา
 • ตกลงกับลูกค้าในการปรับราคาน้ำมันปกติ 1 เดือนปรับ 1 ครั้ง อาจจะขอความร่วมมือจากลูกค้าเป็นปรับ 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง
 • ลดต้นทุนทางการเงิน ส่วนไหนตัดออกหรือลดได้ ให้ลดลง
 • เพิ่มการติดตามโดยใช้ GPS และวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัย หากไม่มีอุบัติเหตุก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เช่นกัน
 • ให้ความรู้ พูดคุยกับพนักงานให้เข้าใจถึงปัญหา กำหนดเป้าหมายและร่วมมือ
 • วิเคราะห์ธุรกิจตัวเอง ในส่วนที่ไม่สามารถทำได้และอาจเกิดต้นทุนที่สูงก็ปรับเปลี่ยนมาใช้ทีมงานภายนอกหรือ Outsource ที่คำนวณแล้วใช้ต้นทุนต่ำกว่า
 • ช่วงที่งานน้อยลง ให้ใช้โอกาสนี้ทำการ Preventive Maintenance ยานพาหนะ หรือการบำรุงรักษายานพาหนะเชิงป้องกัน เพื่อให้ยานพาหนะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดโอกาสความเสียหายที่ไม่คาดคิดด้วย
 • เพิ่ม Safety Protocol หรือมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในองค์กร

2. คุณธนานันต์ เหลืองเรืองธนา

กรรมการบริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด และ นายกสมาคมขนส่งภาคตะวันออก

 • ตอนนี้ภาคขนส่งในไทยขาดแคลนพนักงานขับรถอย่างมาก
 • ขอความร่วมมือภาครัฐช่วยสนับสนุน สร้างมาตรฐานวิชาชีพของพนักงานขับรถ ให้มีวุฒิการศึกษาเฉพาะทาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาอาชีพพนักงานขับรถในต่างประเทศ รวมถึงการปรับทัศนคติของสังคมในภาพรวมในการปรับปรุงการปฏิบัติและให้เกียรติพนักงานขับรถมากกว่านี้
 • ขอความร่วมมือภาครัฐพิจารณาปรับลดอายุในการทำใบขับขี่ประเภท 4 จาก 25 ปี ลดลงมาเหลือ 23 ปี เพื่อให้สอดคล้องต่อพนักงานที่จบวุฒิปวช. ปวส. วิชาชีพ ณ ช่วงเวลานั้นพอดี

3. คุณทวีศักดิ์ ชวนรุ่งเรือง

ผู้จัดการ บริษัท พงษ์ศิริโลจิสติกส์ จำกัด และ เลขาธิการสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

 • ปัญหาเฉพาะทางที่สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยพบ
 • ขนส่งในกทม. ปรับกฎหมายกลุ่มขนส่งต้องอยู่นอกพื้นที่ที่ห่างจากตัวเมือง เนื่องจากการจราจร และถูกจำกัดพื้นที่ 113 กม. ต้องออกจากพื้นที่กทม. ไปอยู่ตามรอบวงแหวนรอบนอก แต่ภาครัฐไม่มีแผนรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ทางผู้ประกบการ อยากให้ภาครัฐมีนโยบายรองรับด้วย
 • นำเสนอให้ออกกฎหมายควบคุมฝุ่นและการจราจรอย่างจริงจัง
 • ในยามวิกฤต กลุ่มขนส่งไม่สามารถหยุดดำเนินการได้ อย่างเช่น ช่วงโควิด-19 อีกทั้ง ความต้องการใช้กลุ่มขนส่งยังมากขึ้นด้วย ตามความต้องการส่งเครื่องอุปโภคบริโภค อยากให้ภาครัฐให้การสนับสนุนกลุ่มขนส่งด้วย เช่น ควรจะเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนอันดับต้นๆ หรือหามาตรการรองรับสำหรับกลุ่มขนส่ง

4. คุณกัณฑ์อเนก ศรีเลิศชยะกุล

กรรมการบริหาร บริษัท ปฐมทรายทอง จำกัด และ ผู้แทนสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก

 • ปัญหาใหญ่จากมุมมองของ สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก แบ่งเป็น 2 ส่วน
 • ภาครัฐ: น้ำหนักที่บรรทุก ซึ่งสมาคมช่วยกันผลักดันประเด็นนี้อยู่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และภาครัฐเมื่อออกกฎหมายหรือปรับกฎหมายใดๆ อยากให้มีตัวอย่างกำหนดการออกมาให้ทราบก่อน เพื่อการเตรียมตัวตั้งรับสำหรับผู้ประกอบการ
 • ผู้ประกอบการ: น้ำมันแพงขึ้น ไม่พยายามปรับราคาตามน้ำมัน แต่บรรทุกสินค้ามากขึ้นซึ่งน้ำหนักเกินมาตรฐาน ผิดกฎหมาย
 • ทำอย่างไรให้อยู่ในธุรกิจได้ต่อไป?
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้ ความเห็นของคุณกัณฑ์อเนก คือ ค่าใช้จ่ายสูงรองลงมาจากน้ำมันคือ ยางรถ ซึ่งทางปฐมทรายทองมีการนำนวัตกรรมการดูแลยางมาปรับใช้ซึ่งลดต้นทุนได้มาก และมีฝ่ายซ่อมบำรุงเองภายในบริษัทก็สามารถลดต้นทุนได้

เทรนด์โลจิสติกส์ใน 5 ปีข้างหน้า

1. คุณสุรรัฐ เนียมกลาง

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของประเทศโดยตรง ได้ให้แนวทางโลจิสติกส์ในอนาคตต่อจากนี้ โดยแบ่งเป็นภาครัฐและภาคเอกชน

 • ภาครัฐ
 • ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
 • พัฒนาฐานข้อมูลกลางและเปลี่ยนข้อมูลด้านโลจิสติกส์ฃ
 • พัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ
 • สนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าสู่ E-Commerce
 • สนับสนุนความเชื่อมโยงของธุรกิจขนส่ง
 • สนับสนุนโลจิสติกส์ที่ปลอดภัยและมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ขจัดหรือลดอุปสรรคการขนส่งระหว่างประเทศ
 • ภาคเอกชน
 • การใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ติดตามข้อมูลข่าวสารจากวงการและภาครัฐมากขึ้น
 • บริหารความเสี่ยงธุรกิจ
 • ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการคลังสินค้า
 • สร้างเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
 • รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. คุณวัลภา สถิรชวาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Eagles Air & Sea (Thailand) Co., Ltd. และ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ส่งเสริมให้ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน โดยแบ่งความเห็นเป็นเป้าหมายและกลยุทธ์

 • เป้าหมาย คือ มุ่งสู่การเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค ส่งเสริมให้ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานหรือ Supply ของภูมิภาค และยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
 • กลยุทธ์ คือ สร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค และส่งเสริมการทำเส้นทางรางเชื่อมต่อกับโครงข่ายถนน R3A เส้นทางการขนส่งสินค้า ไทย-ลาว-จีน

กลยุทธ์ลดต้นทุนค่าน้ำมันแบบยั่งยืน

คุณมาเซล คาล

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการฟลีท บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กลยุทธ์ลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยการปรับการบริหารจัดการอย่างครบทุกด้านพร้อมๆ กัน

 • บริหารการจัดการคน ควบคุมพฤติกรรมการขับรถของพนักงาน
 • บริหารจัดการต้นทุน ใช้ระบบเก็บและแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ดิจิทัล (Digital) แสดงผลเป็นชุดข้อมูล ใช้วิเคราะห์ต้นทุน ปรับแผนการทำงานและบำรุงรักษายานพาหนะตามเวลาที่เหมาะสมที่สุด
 • บริหารการจัดการสินค้า ใช้ระบบติดตามการส่งพัสดุ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง ให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ติดตามได้ และในราคาที่ไม่แพงเกินไป

สำหรับผู้สนใจงาน สัมมนา ออนไลน์ หรือสัมมนา ธุรกิจ ที่เน้นเรื่องการลดต้นทุนธุรกิจหรือขนส่ง สามารถติดตามข้อมูลที่เพจ Facebook Cartrack Thailand

หรือสนใจระบบบริหารจัดการต้นทุนแบบครบวงจร ปรึกษาเจ้าหน้าที่ฟรีได้ที่ 02-136-2921 หรือคลิกปุ่มสีส้มด้านล่างตอนนี้ เพื่อกรอกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ติดต่อฟรีที่นี่!

CARTRACK ประเทศไทย จัดสัมมนาออนไลน์พิเศษ หัวข้อน่าจับตา "ปัญหาและวิกฤตธุรกิจภาคขนส่งจากประสบการณ์จริงปี 2022"