นโยบายคุ้มครองข้อมูล

 • บทนำ

  • ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญมากขึ้นในเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตประจำวันของผู้คน เทคโนโลยีที่ใหม่และล้ำสมัย เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก รวมถึงเครือข่ายการสื่อสารสมัยใหม่และระบบประมวลผลก็มีส่วนช่วยองค์กรทั้งหลาย ในการรวบรวม วิเคราะห์ ใช้ ส่งต่อ และเก็บข้อมูลในระดับโลก

   อ้างอิงจากบริบทนี้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลได้รับการร่างขึ้นและบังคับใช้ในหลายพื้นที่ทั่วโลก

   คาร์แทรค ตระหนักถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลในด้านความเป็นส่วนตัวและยึดมั่นในการปกป้องและควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวม โดยเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายของเขตอำนาจรัฐของประเทศนั้นๆ ที่ คาร์แทรค ดำเนินธุรกิจอยู่

   คณะผู้บริหารประเมินอย่างต่อเนื่องถึงความต้องการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้หรือแก้ไขนโยบาย ระเบียบการ และข้อตกลงและเงื่อนไข ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล นโยบายและแบบฟอร์มความเห็นชอบ การเข้าถึงข้อมูล การละเมิดความมั่นคง และข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
 • วัตถุประสงค์

  • นโยบายนี้ดูแลกำกับการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการส่งมอบให้กับ คาร์แทรค โดยกำกับวิธีการรวบรวม เก็บ และใช้งานข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้กฎหมาย

  • นโยบายนี้มีผลทางกฎหมายครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกับเครือบริษัทคาร์แทรค (Cartrack Group) ได้แก่ พนักงานทุกคน และบุคคลที่ 3 ที่ให้บริการต่อเครือบริษัทคาร์แทรคนโยบายนี้ยังครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนตัวที่เก็บและดำเนินการโดยเครือบริษัทคาร์แทรค
 • ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

  • "ข้อมูลส่วนบุคคล" คือ ข้อมูลหรือข้อความจากข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ที่จะระบุถึงตัวบุคคลนั้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรง (เช่น ชื่อ) หรือทางอ้อม (เช่น ผ่านข้อมูลแฝง) ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลจึงประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ อาทิเช่น อีเมล/ที่อยู่ที่พักอาศัย ชื่อผู้ใช้งาน ภาพประกอบประวัติ ข้อมูลจากผู้ใช้งาน ข้อมูลทางการเงิน และพิกัดทางภูมิศาสตร์
 • หลักการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  • การรวบรวม/การประมวลผล

   คาร์แทรค จะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อการดำเนินการประมวลผลจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือระเบียบปฏิบัติก่อนสัญญา

   คาร์แทรค อาจนำข้อมูลไปใช้เพื่อกิจการทางกฎหมาย ตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม โดยมีเงื่อนไขว่าในแต่ละกรณี ประโยชน์อันชอบธรรมนั้นสอดคล้องตามกฎหมายที่บังคับใช้และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

   ในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขการดำเนินการทางข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมายที่ส่งเสริมการดำเนินการประมวลผลข้อมูล คาร์แทรค จะประมวลผลเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลหากได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งไว้ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เปิดเผย และชอบด้วยกฎหมาย
  • วัตถุประสงค์

   คาร์แทรค จะเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเพื่อดำเนินการวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ได้รับมา หรือเพื่อการประมวลผลอื่นๆ ที่ชอบโดยกฎหมายอื่นๆ
  • ความถูกต้องเที่ยงตรง

   คาร์แทรค จะดำเนินการตามขั้นตอนอันสมควรทุกกรณี เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ประมวลผลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงตามความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน
  • ความเปิดเผย

   คาร์แทรค ยึดมั่นในความเปิดเผยในนโยบายของบริษัทและวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  • ความปลอดภัย

   คาร์แทรค ยืนยันว่ามีระบบป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การถูกทำลาย การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผย
  • การย้ายหรือถ่ายโอน

   คาร์แทรค อาจย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกสหภาพยุโรปเพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลโดยผู้ให้บริการหรือบริษัทบางแห่งที่เกี่ยวข้องกับและ/หรือเป็นของเครือบริษัทคาร์แทรค ในกรณีนี้ คาร์แทรคยืนยันว่าการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลกระทำการตามหลักกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และรับรองว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระดับที่เหมาะสม และตั้งอยู่บนกฎหมายความคุ้มครองข้อมูลตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 46 ของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR)

   คาร์แทรค จะไม่ย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่ 3 ไม่ว่ากรณีใดๆ

  • การเก็บรักษา

   คาร์แทรค จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ทำให้เกิดการรวบรวมข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลอาจจะใช้ระยะเวลานานกว่าในบางกรณี โดยเฉพาะในกรณีจำเป็นตามกฎหมายที่บังคับใช้
  • การเข้าถึง

   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจร้องขอชุดข้อมูลส่วนบุคคลแบบทำซ้ำของตัวเองจาก คาร์แทรค และหากจำเป็นอาตแจ้งต่อ คาร์แทรค ให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อทำข้อมูลให้ถูกต้องหรือเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลแบบถาวร โดยเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  • การเพิกถอนความเห็นชอบหรือการเลือกลบข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทอาจกระทบต่อ คาร์แทรค ในการให้บริการบางอย่างต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือการตอบข้อซักถามของพนักงานหรือผู้จัดหาของคาร์แทรคในอนาคต คาร์แทรค ใช้ขั้นตอนการยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนการอนุญาตเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย เพื่อปกป้องและคุ้มกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดียิ่งขึ้น
   สิทธิ
   คำอธิบาย
   ข้อมูล
   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจง่าย เกี่ยวกับวิธีการนำข้อมูลไปใช้ของ คาร์แทรค และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง
   การเข้าถึง
   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะเข้าถึงและได้รับชุดข้อมูลทำซ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลนั้น ที่คาร์แทรคถือครองอยู่ (ภายใต้ข้อจำกัดบางประการ) อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนหนึ่งเพื่อการเข้าถึงข้อมูล แต่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น
   การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือล้าหลัง และ/หรือทำให้สมบูรณ์หากข้อมูลไม่สมบูรณ์
   การลบข้อมูลส่วนบุคคล
   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคล โดยพื้นฐานด้วยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
   การตลาดทางตรง
   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถยกเลิกการรับหรือไม่รับการสื่อสารการตลาดทางตรงได้ทุกเมื่อ
   การเพิกถอนความเห็นชอบ
   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความเห็นชอบต่อการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลโดยคาร์แทรค หากการประมวลข้อมูลนั้นต้องอาศัยความเห็นชอบ เมื่อความเห็นชอบถูกเพิกถอน การดำเนินการทางกฎหมายต่อการประมวลผลก่อนหน้าจะการเพิกถอนจะไม่มีผลทางกฎหมาย
   การขัดขวางการประมวลผล
   "เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขัดขวางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หากการประมวลผลนั้นเป็นไปตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม ซึ่งกระทำหรือติดตามโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น การพัฒนาสินค้าและบริการของคาร์แทรค การพัฒนาการสื่อสารของคาร์แทรคกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารเว็บไซต์ของคาร์แทรคอย่างเหมาะสม การบริหารจัดการความเสี่ยง"
   ความคุ้มครองสิทธิทางกฎหมาย
   การฟ้องร้อง
   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อวิธีดำเนินการกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคาร์แทรค
   การฟ้องร้อง
   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อวิธีดำเนินการกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคาร์แทรค
   การโอนข้อมูล
   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะเเคลื่อนย้าย ถ่ายสำเนา หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากฐานข้อมูลของคาร์แทรคไปยังอีกที่หนึ่ง โดยสิทธินี้ใช้ได้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบให้ไว้เท่านั้น และเป็นข้อมูลซึ่งการประมวลผลเป็นไปตามสัญญาระบุหรือความเห็นชอบอย่างชัดเจน และการประมวลผลกระทำโดยวิธีการอัตโนมัติ
   ข้อจำกัด
   "ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัดโดยระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ข้อมูลที่มีมีไว้เพื่อการจัดเก็บ แต่ไม่ถูกนำไปใช้หรือประมวลผลต่อไป อาทิเช่น:- ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแย้งขึ้นมาต้องถูกจำกัดไว้จนกว่าจะมีการยืนยันความถูกต้องหรือแก้ไขให้ถูกต้อง                              - การประมวลผลที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เจ้าของข้อมูลคัดค้านต่อการลบหรือทำลายข้อมูลที่

   ไม่ถูกต้องนั้น   - คาร์แทรคไม่ต้องการข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการให้ข้อมูลเหล่านั้นได้รับการจัดเก็บเพื่อการสร้าง การนำไปใช้ หรือการแก้ต่างในกรณีการเรียกร้องทางกฎหมาย - เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านต่อการประมวลผลข้อมูลที่เป็นไปตามฐานประโยชน์อันชอบธรรมของคาร์แทรค จนกว่าจะมีการยืนยันการยกเลิกสิทธินั้น "
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือระเบียบการของคาร์แทรคสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลได้ที่:                                                                          แอฟริกาใต้, เคนยา, แทนซาเนีย, นามิเบีย, ไนจีเรีย, สิงคโปร์, โมซัมบิก: dataprotection@cartrack.com โปแลนด์, โปรตุเกส และสเปน: dpo@cartrack.com                                                                                         สหรัฐอเมริกา: dataprotection@cartrack.comฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ไทย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: dataprotection@cartrack.comเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยังมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นด้วย
 • ความรับผิดชอบ

  • กรอบการดำเนินงานนโยบายนี้อยู่ภายใต้ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการความเสี่ยงที่จัดทำรายงานชี้แจงต่อคณะผู้บริหารของคาร์แทรค                                                                                                      การปฏิบัติตามข้อกำหนดผ่านการรับรองโดยการตรวจสอบภายในที่จัดทำรายงานชี้แจงอย่างอิสระต่อคณะผู้บริหาร