ข้อจำกัดความรับผิด

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการเว็บไซต์ Cartrack

  • ข้อมูลอ้างอิงถึง ได้แก่ "บริษัท" "เรา" และ "ของเรา" ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการนั้น หมายถึง บริษัท คาร์แทรค และบริษัทในเครือ บริษัทโฮลดิ้ง และกิจการในเครือ (Affiliate)

   คำอ้างอิงถึง ได้แก่ "ผู้ใช้งาน" "คุณ" "ท่าน" "ของคุณ" และ "ของท่าน" ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการนั้น หมายถึงผู้ใช้งานใดๆ และ/หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.cartrack.co.th
 • 1.การยอมรับข้อกำหนด

  • บริษัทอนุญาตการใช้งานเว็บไซต์นี้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ") การใช้เว็บไซต์นี้ในกรณีใดๆ ผู้ใช้งานจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ หากไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • การใช้งานเว็บไซต์

  • ผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้จะต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป แต่หากผู้ใช้งานมีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ภายใต้ความเห็นชอบและการดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

   ผู้ใช้งานตกลงว่า ผู้ใช้งานจะไม่ใช้เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ หรือเครื่องมือใด รบกวนหรือพยายามที่จะรบกวนการทำงานของเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานตกลงว่า ผู้ใช้งานจะไม่ใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ สไปเดอร์ หรือเครื่องมืออัตโนมัติหรือการปฏิบัติการด้วยตัวเองใดๆ ก็ตาม เพื่อเฝ้าติดตาม ทำสำเนา แจกจ่าย หรือดัดแปลงเว็บไซต์หรือข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับความยินยอมก่อนจากตัวแทนของบริษัทที่ได้รับอนุญาต (ความตกลงของผู้ใช้งานจะถือว่าได้รับจากการใช้เว็บไซต์ค้นหาในระบบอินเตอร์เน็ตที่มีเทคโนโลยีระบบค้นหามาตรฐาน ซึ่งได้นำพาผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตมาสู่เว็บไซต์นี้)

   ผู้ใช้งานจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเสื่อมเสีย โจมตี หรือสร้างความเกลียดชังหรือผิดกฎหมายทางใดทางหนึ่ง

   ผู้ใช้งานจะไม่แสดง เผยแพร่ ทำสำเนา พิมพ์ หรือใช้เว็บไซต์ และ/หรือเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์ของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมแบบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจากตัวแทนของบริษัทที่ได้รับอนุญาต
 • กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์

  • เนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้ อันได้แก่ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ภาพสัญลักษณ์ ข้อความ กราฟิก โครงสร้าง ภาพ คลิปเสียง ชื่อการค้า โลโก้ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการบริการ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และเป็นของหรืออยู่ภายใต้การอนุญาตของบริษัท

   บริษัทไม่ออกใบอนุญาตหรือมอบสิทธิใดๆ ในการใช้เนื้อหาแก่ผู้ใช้งาน การใช้งาน การเผยแพร่ หรือการผลิตซ้ำเนื้อหาที่กล่าวไปก่อนหน้านี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตถือเป็นสิ่งต้องห้าม
 • ข้อจำกัดความรับผิด

  • แม้บริษัทจะดำเนินมาตรการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ บริษัทก็ไม่รับรองว่าการแสดงออกหรือบ่งบอกถึงนั้นแสดงถึงคุณภาพ ความทันต่อเวลา การปฏิบัติงาน ความซื่อตรง ความพร้อมให้บริการ หรือการใช้งานของเว็บไซต์นี้ หรือความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเว็บไซต์นี้

   ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้แสดงตาม "สถานการณ์เท่าที่เป็นอยู่" โดยมิได้รับประกันหรือแสดงหรือบ่งบอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันความสามารถในการซื้อขาย ความพร้อมเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ ความสมบูรณ์ หรือการไม่ละเมิด ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

   บริษัทไม่รับผิดชอบความผิดพลาดหรือการตกหล่นใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์

   นอกเหนือจากคำสงวนสิทธิ์ที่ปรากฎในที่ใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทไม่รับประกันหรือแสดงตัวใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกหรือบ่งบอกถึงว่า ข้อมูลหรือไฟล์ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ปลอดไวรัส สปายแวร์ มัลแวร์ โทรจัน เนื้อหาที่เป็นอันตราย หรือข้อมูลหรือโค้ดอื่นๆ ที่สามารถบ่อนทำลาย เป็นอันตราย หรือเป็นภัยต่อการปฏิบัติงาน ความเสถียร ความปลอดภัยของการใช้งาน หรือข้อมูลเป็นระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่งของคุณ
 • เว็บไซต์บุคคลที่สาม

  • เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์หรือการอ้างอิงถึงเว็บไซต์อื่น ("เว็บไซต์บุคคลที่สาม") ที่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท อันหมายรวมถึงเว็บไซต์โฆษณา ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือโปรแกรมคุกกี้ที่เว็บไซต์เหล่านั้นใช้งาน

   แม้ว่าเว็บไซต์นี้จะอ้างอิงหรือมีลิงก์ถึงเว็บไซต์บุคคลที่สาม แต่หากผู้ใช้งานเข้าใช้เว็บไซต์บุคคลที่สาม จะถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบเอง และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือข้อร้องเรียนใดๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรือผลลัพธ์ อันเกิดจากการเข้าใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามหรือความไว้วางใจของผู้ใช้งานต่อข้อมูลบนเว็บไซต์เหล่านั้น
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • บริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน  หากคุณตัดสินใจเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการเข้าใช้เว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่อีเมล และที่อยู่อาศัยของคุณ

   ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองที่ได้มอบให้กับบริษัท ทันทีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์แล้ว ณ เวลาปัจจุบัน

   เว็บไซต์นี้ใช้งาน "คุกกี้" เพื่อเก็บข้อมูลอัตโนมัติผ่านการปฏิบัติงานแบบมาตรฐานของอินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ช่วยให้เว็บไซต์จดจำผู้ใช้งานที่เคยเข้าใช้งานแล้ว และช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าสู่เว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและการใช้เว็บไซต์นั้นๆ คุกกี้ยังอนุญาตให้เว็บไซต์ติดตามพฤติกรรมการใช้งานและรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ผู้ดูแลเว็บไซต์นำข้อมูลไปพัฒนาการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาเว็บไซต์ได้

   ประเภทของข้อมูลที่คุกกี้เก็บไป ไม่ได้ใช้เพื่อเจาะจงตัวบุคคลแบบส่วนตัว หากผู้ใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้เก็บข้อมูล บราวเซอร์ส่วนมากมีขั้นตอนง่ายๆ ที่ให้ผู้ใช้งานปฏิเสธหรือยอมรับฟีเจอร์ของคุกกี้ อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าผู้ใช้งานอาจจำเป็นต้องยอมรับคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์แสดงฟีเจอร์บางอย่าง ดังนั้น หากผู้ใช้งานปิดการทำงานคุกกี้บนบราวเซอร์ของตัวเอง ผู้ใช้งานอาจไม่สามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านั้น และผู้ใช้งานอาจเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างจำกัด

   ผู้ใช้งานเลือกมอบข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมให้บริษัทได้ ในกรณีนี้ ผู้ใช้งานตกลงที่จะมอบขัอมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ไม่ใช่ข้อมูลปลอมหรือไม่เป็นไปตามจริงของบุคคลหรือหน่วยงานใด และไม่ให้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูลแทนตัวผู้ใช้งานด้วยข้อมูลของบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่น

   วัตถุประสงค์ของบริษัทในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ได้แก่ เพื่อติดต่อในกรณีที่มีสินค้าหรือบริการปัจจุบันหรือใหม่ เพื่อแจ้งผู้ใช้งานเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ ข้อเสนอพิเศษ และการแข่งขันชิงรางวัลส่งเสริมการขาย (ในกรณีที่คุณได้ยินยอมรับข้อมูลทางการตลาดไปก่อนหน้านี้) และเพื่อพัฒนาประสบการณ์ของคุณต่อเว็บไซต์ของเรา เช่น การติดตามพฤติกรรมการเข้าเว็บไซต์แบบไม่ส่วนบุคคลในเชิงสถิติ

   บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด (นอกเหนือไปจากที่กล่าวข้างต้น) โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากผู้ใช้งาน เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมของคุณ เว้นเสียแต่ว่า การใช้หรือการเปิดเผยนั้น -
   • - จำเป็นเพื่อเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ คำสั่งศาล หรือกระบวนการตามกฎหมายของบริษัท และ/หรือ
   • - เป็นการเปิดเผยแบบจำเป็น เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท
  • บริษัทมีสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อพนักงานของบริษัท และ/หรือผู้ให้บริการแบบบุคคลที่สามที่ทำงานร่วมกับบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์หรืออีเมลของบริษัท บุคคลเหล่านี้จำเป็นต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อทำงานร่วมกับบริษัทในการสื่อสารกับผู้ใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บริษัทขอให้ความมั่นใจว่า พนักงานและ/หรือผู้ให้บริการแบบบุคคลที่สามทั้งหมดนี้ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานโดยมีการรักษาความลับอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามหลักกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน บริษัทจะ -
   • - ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเป็นความลับอย่างเคร่งครัด
   • - ใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย จากการประมวลผล อุบัติเหตุสูญหาย การถูกทำลายหรือเสียหาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเปิดเผยหรือการเข้าถึง โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย
   • - แจ้งเตือนผู้ใช้งานทันที หากบริษัทพบการใช้งาน เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยไม่ได้รับการอนุญาต
   • - ให้ความร่วมมือกับผู้ใช้งานอย่างสมเหตุสมผล ตามข้อกำหนดของบริษัทภายใต้นโยบาย ซึ่งมาจากการรับแจ้งและร้องขออย่างสมเหตุสมผล และ
   • - ส่งมอบคืนหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างและทั้งหมดของผู้ใช้งานที่อยู่ภายในความครอบครองหรือควบคุมของบริษัททันที ตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ
  • บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานนานกว่าระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่ต้น เว้นเสียแต่ว่า ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือผู้ใช้งานยินยอมให้บริษัทเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้นานกว่าระยะเวลาที่กำหนดในตอนต้น

   หากผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองต่อบุคคลที่สาม อาทิ หน่วยงานที่จัดการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือบุคคลใดนอกเหนือจากบริษัท บริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และกระทบต่อผู้ใช้งาน อันเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม ประการนี้สืบเนื่องจากบริษัทไม่บังคับหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานของบุคคลที่สาม - ผู้ใช้งานควรรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเสมอ
 • การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ

  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม อุบัติเหตุ เหตุไม่คาดฝัน หรือผลของเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือให้ความเชื่อมั่นของคุณต่อข้อมูลหรือเนื้อหา หรือความไม่สามารถในการใช้และ/หรือการกระทำอันผิดกฎหมายบนเว็บไซต์และ/หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

   ด้วยประการฉะนี้ ผู้ใช้งานจะชดเชยค่าเสียหายให้กับบริษัท ในกรณีความสูญเสีย การเรียกร้อง หรือความเสียหาย ที่อาจเกิดจากผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สาม อันเกิดจากการใช้เว็บไซต์ของคุณหรือเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการเป็นระยะ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอแนะนำให้ผู้ใช้งานเข้ามาตรวจสอบข้อกำหนดฯ บนเว็บไซต์เป็นประจำ ข้อกำหนดฯ ที่เปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ก็ต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้มีการแจ้งให้ทราบบนหน้าเว็บไซต์แล้ว หากผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์หลังจากที่ข้อกำหนดฯ ที่มีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขได้แสดงอยู่บนเว็บไซต์แล้ว จะถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขนั้นๆ
 • ระยะเวลาของการใช้งานและยุติการใช้

  • บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเปิดใช้งานของเว็บไซต์ ยกเว้นช่วงเวลาบำรุงรักษาตามกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

   บริษัทสามารถจะยุติ ระงับ หรือแก้ไขเว็บไซต์นี้ ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า ผู้ใช้งานตกลงว่าบริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานในเหตุการณ์นี้ หากบริษัทเลือกที่จะระงับ แก้ไข หรือยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้
 • กฎหมายที่บังคับใช้

  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการของเว็บไซต์นี้ จะบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานที่ต่อเนื่องจะถือเป็นการแสดงความยินยอมและยอมรับต่อเขตอำนาจศาลแอฟริกาใต้ ในการดำเนินการ การนำไปใช้ หรือการกระทำใดในลักษณะเดียวกัน อันกระทำโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเกิดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการใดๆ เหล่านี้