นักลงทุนสัมพันธ์ของคาร์แทรค

วิถีทางของผู้นำแห่งเทคโนโลยีเคลื่อนที่อัจฉริยะ

นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป บริษัท คาร์แทรค เป็นกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของบริษัทจดทะเบียนมหาชน Karooooo (Nasdaq ticker: KARO and JSE ticker KRO) ติดตามข้อมูลล่าสุดได้ที่ www.karooooo.com

ประกาศสำคัญ - โปรดอ่าน: ข้อมูลและเอกสารบนหน้าเว็บเพจนี้ได้รับการจัดเตรียมโดยอ้างอิงตามหลักกฎหมายของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ข้อมูลและเอกสารต่างๆ อาจเข้าถึงไม่ได้ เผยแพร่หรือแจกจ่าย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของสหรัฐอเมริกา หรืออำนาจอธิปไตยของเขตปกครองใดก็ตาม ที่ข้อมูลและเอกสารเหล่านี้จะถูกถือว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายของเขตปกครองนั้น หากต้องการเข้าถึงเอกสาร คุณจำเป็นต้องแสดงหรือรับรองว่า คุณไม่ได้เป็นผู้พำนักอาศัยตามกฎหมายหรือพฤตินัยในสหรัฐอเมริกา รวมถึงจะไม่ส่งต่อเอกสารเหล่านี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับบุคคลที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้เกี่ยวข้อง

หลักทรัพย์ที่อ้างอิงถึงในเอกสารและข้อมูลบนหน้าเว็บเพจนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและต่อเนื่องถึงภายภาคหน้า มิได้ขึ้นทะเบียนภายใต้ United States Securities Act of 1933 (กฎหมายหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา) หรือ US Securities Act หรือภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของมลรัฐหรือเขตการปกครองใดภายใต้สหรัฐอเมริกา และไม่สามารถถูกนำเสนอหรือขายให้ เว้นแต่ได้รับการละเว้นหรือเป็นรายการที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ต้องจดทะเบียนภายใต้ US Securities Act รวมถึงไม่เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ของมลรัฐหรือเขตการปกครองใดภายใต้สหรัฐอเมริกา โดยสรุปจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใดที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา

รายงานด้านการเงิน

รายงานและผลการดำเนินงานประจำปีแบบรวม

ระหว่างกาล

ประจำปี

ระหว่างกาล

รายงานรวม

ประจำปี

ระหว่างกาล

รายงานรวม

ประจำปี

ระหว่างกาล

รายงานรวม

ประจำปี

ระหว่างกาล

รายงานรวม

ประจำปี

ระหว่างกาล

รายงานรวม

หลักทรัพย์ที่อ้างอิงถึงในเอกสารและข้อมูลบนหน้าเว็บเพจนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและต่อเนื่องถึงภายภาคหน้า มิได้ขึ้นทะเบียนภายใต้ United States Securities Act of 1933 (กฎหมายหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา) หรือ US Securities Act หรือภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของมลรัฐหรือเขตการปกครองใดภายใต้สหรัฐอเมริกา และไม่สามารถถูกนำเสนอหรือขายให้ เว้นแต่ได้รับการละเว้นหรือเป็นรายการที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ต้องจดทะเบียนภายใต้ US Securities Act รวมถึงไม่เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ของมลรัฐหรือเขตการปกครองใดภายใต้สหรัฐอเมริกา โดยสรุปจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใดที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา

ประกาศ SENS

หนังสือเวียนและประกาศของบริษัท

ข้อมูลและการปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป บริษัท คาร์แทรค เป็นกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของบริษัทจดทะเบียนมหาชน Karooooo (Nasdaq ticker: KARO and JSE ticker KRO) ติตตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.karooooo.com

ช่องทางติดต่อสำหรับนักลงทุน

"ติดต่อขอทราบข้อมูลทั้งหมดของนักลงทุนได้ที่อีเมล investorrelations@cartrack.com หรือ ir@karooooo.com"

การกำกับดูแลกิจการ

นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป บริษัท คาร์แทรค เป็นกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของบริษัทจดทะเบียนมหาชน Karooooo (Nasdaq ticker: KARO and JSE ticker KRO) ติตตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.karooooo.com

คณะกรรมการบริหาร

นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป บริษัท คาร์แทรค เป็นกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของบริษัทจดทะเบียนมหาชน Karooooo (Nasdaq ticker: KARO and JSE ticker KRO) ติตตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.karooooo.com