สิทธิตามกฎหมาย เมื่อถูกเรียกให้จอดรถ สิทธิขั้นพื้นฐานมีอะไรบ้าง - คาร์แทรค