ตรวจ ตรอ เพื่อวัดระดับความสมบูรณ์และความพร้อมของรถยนต์ - คาร์แทรค