คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

Terms and Conditions

PDF File

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ

คุณสามารถดาวน์โหลดหรืออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการในรูปแบบไฟล์ PDF ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

ข้อตกลงการบริการ: ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. คำนิยาม
  1. “ข้อตกลง” - ข้อตกลงที่ทำขึ้น ระหว่างลูกค้าและคาร์แทรคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริการที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครใช้บริการ ซึ่งโดยที่ข้อตกลงจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงระยะเวลาและคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถนำมาใช้กับ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (ดังระบุในใบเสนอราคาของคาร์แทรค) โดยใช้คู่กับ แบบฟอร์มการสมัครใช้บริการและบรรดาเอกสารแนบอื่นใด
  2. “วันทำการ” - วันอื่นใดนอกจากวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการในราชอาณาจักรไทย
  3. "คาร์แทรค" - บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จำกัด และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคาร์แทรคเพื่อให้บริการและให้หมายความถึงพนักงานตัวแทน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาและผู้รับจ้างอิสระของคาร์แทรคหรือของบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว
  4. "ลูกค้า" - คู่สัญญาฝ่ายซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการและผู้ที่ได้ลงนามหลังจากได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อันจะมีผลผูกพันในความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาทั้งสอง
  5. "ข้อมูลที่เป็นความลับ" - ข้อมูลที่ถูกกำหนด (ไม่ว่าโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) ให้เป็นความลับหรือเป็นลักษณะที่เข้าใจได้โดยวิญญูชนทั่วไปว่าข้อมูลดังกล่าวต้องเก็บไว้เป็นความลับ
  6. “ระยะเวลาที่สัญญายังไม่ผูกพัน” - หมายถึงสิทธิ์ของลูกค้าในการยกเลิกข้อตกลงในกรณีที่เกิดผลของจากการตลาดแบบตรงภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.6
  7. "วัน; สัปดาห์; เดือน" - วัน สัปดาห์และเดือน ตามปฏิทิน
  8. "การตลาดแบบตรง" - หมายถึงที่ซึ่งลูกค้าได้รับการนำเสนอจากคาร์แทรคในลักษณะที่ไม่ได้มีการร้องขอ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
  9. "ค่าธรรมเนียม" - ค่าธรรมเนียมทั้งหมด สำหรับการให้บริการ(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครบริการและการชำระค่าบริการล่วงหน้าให้แก่คาร์แทรคเป็นรายเดือน พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่คาร์แทรคได้รับอนุญาตให้จัดเก็บตามข้อตกลงนี้และที่ได้ถูกกำหนดไว้ในตารางราคา
  10. "ศูนย์ติดตั้ง" - ศูนย์ที่ได้รับการอนุมัติ แต่งตั้ง หรือมอบหมายจากคาร์แทรคเพื่อการติดตั้งอุปกรณ์
  11. "คนกลาง" - บุคคลที่สามที่ถูกเสนอโดยลูกค้า
  12. "การสูญเสีย" - การที่ยานพาหนะถูกปล้นและ/หรือถูกขโมย ซึ่งกรณีดังกล่าวลูกค้าจะต้องแจ้งคาร์แทรคโดยทันที ในกรณีที่ลูกค้าได้ใช้บริการเอสวีอาร์
  13. "ผลิตภัณฑ์" - อุปกรณ์และ/หรือบริการเสริมที่ลูกค้าในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ
  14. "คู่สัญญา" - คาร์แทรคและลูกค้า หรือ คาร์แทรคฝ่ายหนึ่งหรือลูกค้าฝ่ายหนึ่ง
  15. "ตารางราคา" - อัตราราคาที่แจ้งสำหรับลูกค้าตามที่มีการร้องขอ เพื่อแจ้งราคาขายปลีก สำหรับการให้บริการและค่าใช้จ่ายเสริมซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว
  16. "ราคามาตรฐาน" - จำนวนเงินที่ระบุเป็น “ราคาซื้อ มาตรฐาน” ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ
  17. “ค่าบริการ” - จํานวนเงินที่ระบุเป็น “ค่าใช้บริการรายเดือน” ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ ชําระล่วงหน้าเป็นรายเดือนให้แก่คาร์แทรคในช่วงระยะเวลาของสัญญา
  18. “ค่าบริการข้ามแดน” - ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมสัญญาณระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์อยู่นอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย
  19. “บริการ” - หมายถึงการบริการที่คาร์แทรครับดําเนินการให้แก่ลูกค้าอันเกี่ยวกับการบริหารและติดตามพิกัดตําแหน่งยานพาหนะ (“เอฟเอ็มเอส”) และ/หรือบริการ ติดตามเรียกคืนยานพาหนะที่ถูกขโมย (“เอสวีอาร์”) จาก คาร์แทรค โดยจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือกในการสมัครใช้บริการ
   1. “เอฟเอ็มเอส” – หมายถึงบริการที่คาร์แทรคดําเนินการให้แก่ลูกค้า ผ่านระบบบนเว็บไซต์ให้กับลูกค้า โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกตําแหน่งที่จะตรวจสอบยานพาหนะ และรับรายงานที่ครอบคลุมถึงข้อมูลด้านต่างๆของผู้ขับขี่และประสิทธิภาพการขับขี่ ยานพาหนะ บริการนี้ใช้เฉพาะในกรณีที่ติดตั้งอุปกรณ์จัดการจีพีเอสและจํากัดเฉพาะอาณาเขตราชอาณาจักรไทย ยกเว้นหากผลิตภัณฑ์มีการใช้บริการข้อมูลข้ามแดนระหว่างประเทศ โดยในกรณีนี้ ลูกค้าจะได้รับการบริการในประเทศที่ระบุไว้
   2. “เอสวีอาร์” - หมายถึงบริการที่คาร์แทรคดําเนินการให้แก่ลูกค้า ในการติดตามและกู้คืนยานพาหนะที่ถูกปล้นและ/หรือขโมย ตามขั้นตอนมาตรฐานของคาร์แทรค เพื่อความปลอดภัยของยานพาหนะหลังจากได้รับการแจ้งเตือนการสูญหายจากลูกค้า บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในอาณาเขตราชอาณาจักรไทยและประเทศที่คาร์แทรคมีสาขาอยู่
  20. “แบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ” – เอกสารสําหรับกรอกข้อมูลการสมัครใช้บริการรวมถึงข้อตกลงนี้และภาคผนวกใดๆที่แนบมา
  21. “ระยะเวลา” - ในกรณีที่ลูกค้าเลือกซื้อบริการสัญญามาตรฐานและสัญญาบริการ ซึ่งจะนับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง ไปจนถึงเวลา 00:00 น. ของวันสุดท้ายของการใช้บริการ ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ ซึ่งระยะเวลามาตรฐานคือเวลา 36 (สามสิบหก) เดือนนับแต่วันติดตั้ง
  22. “อาณาเขต” - อาณาเขตราชอาณาจักรไทย
  23. “อุปกรณ์” - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริมที่จะติดตั้งในยานพาหนะโดยศูนย์ติดตั้งของคาร์แทรค เพื่อให้คาร์แทรคได้ให้บริการ
  24. “ยานพาหนะ” - ยานพาหนะใดๆหรือสินทรัพย์อื่นๆของลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้ในที่ซึ่งอุปกรณ์ได้ถูกติดตั้งไว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกหรือในภาคผนวกที่แนบมานี้
 2. การบริการ
  1. ศูนย์ติดตั้งของคาร์แทรคจะดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะของลูกค้า
  2. ลูกค้ายืนยันว่าเป็นเจ้าของยานพาหนะตามกฎหมายในยานพาหนะที่มีการติดตั้ง อุปกรณ์ในกรณีที่ลูกค้า มิได้เป็นเจ้าของยานพาหนะ ลูกค้าต้องยืนยันว่าได้รับความ ยินยอมจากเจ้าของยานพาหนะตามกฎหมายในการติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ
  3. ในกรณีที่ลูกค้าเลือกอุปกรณ์ที่มีบริการเสริมเอสวีอาร์โดยมีหรือไม่มีบริการเอฟเอ็มเอส ให้ยึดถือตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้:
   1. คาร์แทรคจะตอบกลับการแจ้งเตือนการสูญหายแต่ละครั้ง และจะดําเนินการอันสมควรเพื่อนํายานพาหนะมาคืน ลูกค้าอนุญาตให้คาร์แทรคกู้คืนยานพาหนะให้ลูกค้าและหากจําเป็นหลังจากการกู้คืนก็จะนํายานพาหนะออกจากสถานที่อันตราย และหากคาร์แทรคมีหน้าที่ในการนํายานพาหนะไปส่งคืนก็ต้องทําหน้าที่ดังกล่าวเช่นกัน การกู้คืนยานพาหนะดังกล่าวจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเว้นว่าได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาต่อลูกค้า ภายในอาณาเขตและประเทศที่คาร์แทรคมีสาขาอยู่ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการการกู้คืนข้ามแดน ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการส่งยานพาหนะกลับประเทศและชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง
   2. คาร์แทรคไม่รับประกันว่าบริการเสริมเอสวีอาร์จะนําไปสู่การกู้คืนยานพาหนะได้สําเร็จ โดยลูกค้ารับทราบว่า บริการเสริมเอสวีอาร์มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของการสูญหายเท่านั้น แต่มิใช่ว่าจะทําให้ความเสี่ยงดังกล่าวหมดได้โดยสิ้นเชิง
   3. ลูกค้าจะต้องแจ้งให้คาร์แทรคทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถเป็นไปได้ในกรณีที่มีการส่งคําร้องขอกู้คืนที่ไม่ได้ตั้งใจ ("การแจ้งเตือนที่ผิดพลาด”) ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดดังกล่าว และรับทราบว่าการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดนั้นอาจนําไปสู่การดําเนินการจับกุมที่ผิดพลาดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือโดยคาร์แทรคเอง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อคาร์แทรค รวมถึงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่คาร์แทรคต่อการเรียกร้องหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดนั้น
   4. ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะและสถานที่ การแจ้งเตือนการข้ามเขตแดนประเทศอาจถูกจำกัดเพื่อป้องกันการเกิดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด
  4. ในกรณีที่ลูกค้าเลือกอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับบริการเอฟเอ็มเอส โดยมีหรือไม่มีบริการเสริมเอสวีอาร์ ให้ยึดถือตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้:
   1. บริการฟีเจอร์ในเอฟเอ็มเอสที่ให้บริการโดยคาร์แทรค จะอยู่ภายใต้ข้อจํากัดของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือกตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการและในใบเสนอราคา
   2. ระบบประกันการเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมงในการตรวจตราผ่านเว็บและระบบรายงานผล โดยจะทําการสร้างบัญชีการเข้าใช้งานและรหัสความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้า สามารถเข้าระบบตรวจสอบข้อมูลและรายงานตามต้องการได้
   3. บริการช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้าจะสามารถใช้บริการผ่านคู่มือการใช้งานและการติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ผ่านโทรศัพท์หรืออีเมล
  5. คาร์แทรคให้บริการทดสอบอุปกรณ์แก่ลูกค้าฟรีตลอด 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง
  6. ลูกค้ายอมรับบรรดาความรับผิดชอบต่อการสอบถามที่สมเหตุสมผล เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ ซึ่งมีคุณสมบัติหลักตามที่ระบุในโบรชัวร์สินค้า ที่ลูกค้าสามารถขอรับได้
 3. ข้อกําหนดและเงื่อนไข
  1. ข้อตกลงนี้จะดําเนินต่อไปจนสิ้นสุดสัญญา
  2. ลูกค้า (หากลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา) อาจยกเลิกข้อตกลงนี้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือใช้รูปแบบใดๆที่มีการบันทึกไว้ได้:
   1. เมื่อสัญญาสิ้นสุดและลูกค้าไม่มีค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลูกค้ายังต้องรับผิดชอบเงินที่ค้างชําระตามเงื่อนไขของข้อตกลงจนถึงวันที่ยกเลิกข้อตกลงกับคาร์แทรค หรือ
   2. เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าจะยกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อน 1 (หนึ่ง) เดือน โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบจํานวนเงินที่ค้างชําระตามข้อตกลงถึงวันที่ทําการยกเลิก และให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 3.4
  3. ลูกค้า (หากลูกค้าเป็นนิติบุคคล) อาจยกเลิกข้อตกลงนี้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทํา เป็นบันทึก การยกเลิกแบบอื่น:
   1. โดยแจ้งคาร์แทรคล่วงหน้า 1 (หนึ่ง) เดือนก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าลูกค้ายังต้องรับผิดชอบเงินที่ค้างชําระตามเงื่อนไขของข้อตกลงจนถึง วันที่ยกเลิกข้อตกลงหรือ
   2. เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าจะยกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อน 1 เดือน (หนึ่ง) เดือน โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบจํานวนเงินที่ค้างชําระตามข้อตกลงถึงวันที่ทําการ ยกเลิกและให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 3.4
  4. หากลูกค้ายกเลิกสัญญาก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุด คาร์แทรคอาจเรียกค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนดได้ โดยหากเป็นลูกค้าส่วนบุคคลตามการนิยามของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนดจะคํานวณจากต้นทุน ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการบริการ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากลูกค้าไม่เข้าข่ายการนิยามลูกค้าส่วนบุคคลของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนดจะเป็นส่วนที่เหลือของยอดคงเหลือของสัญญา
  5. คาร์แทรคอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน หลังจากแจ้งลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้า (เช่น การที่ลูกค้าไม่ชําระ เงินหรือการไม่ฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้ระบุในสัญญาฉบับนี้) เว้นแต่ลูกค้าได้แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามสัญญาภายในเวลาที่กําหนด
  6. หากลูกค้าได้ทําข้อตกลงกับคาร์แทรคอันเป็นผลมาจากการตลาดแบบตรงภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ภายในระยะเวลาที่สัญญายังไม่มีผลผูกพัน ลูกค้า อาจมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลงภายใน 5 (ห้า) วันทําการ หลังจากวันทําสัญญา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคาร์แทรค หากลูกค้าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในช่วงที่ระยะเวลายังไม่มีผลผูกพัน คาร์แทรคจะดําเนินการชําระเงินที่ได้รับคืนภายใต้เงื่อนไขดังนี้:
   1. ภายใน 15 (สิบห้า) วันทําการ หากการติดตั้งกระทําไม่เสร็จสิ้น หรือ
   2. ภายใน 15 (สิบห้า) วันทําการ หลังจากคาร์แทรคได้รับอุปกรณ์ที่ติดตั้งแล้วกลับคืน
  7. ในกรณีที่ลูกค้าพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวชํารุดหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ ลูกค้าจะต้องส่งยานพาหนะกลับไปที่ศูนย์ติดตั้ง หรือหน่วยทําการติดตั้งตามที่คาร์แทรคกําหนด ภายใน 10 (สิบ) วันทําการนับแต่วันติดตั้ง โดยให้คาร์แทรคเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้งในยานพาหนะ หากพบว่าอุปกรณ์มีข้อบกพร่อง คาร์แทรคจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือบอกเลิกสัญญา
 4. การต่ออายุ
  1. เมื่อสัญญาครบกําหนดจะมีการดําเนินการต่อโดยอัตโนมัติเป็นรายเดือนโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการแจ้งในข้อ 3 และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งคาร์แทรคได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ในข้อ 4.1.1) เว้นแต่ลูกค้าจะ
   1. ให้คาร์แทรคยกเลิกสัญญาในวันที่สิ้นสุดสัญญาตามข้อ 3 หรือ
   2. ตกลงที่จะต่ออายุข้อตกลงเป็นระยะเวลาต่อไป
 5. ค่าธรรมเนียม
  1. ตารางราคา ตามที่มีอยู่ในใบเสนอราคาและมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว จะมีให้กับลูกค้าและลูกค้าสามารถเรียกดูได้
  2. ลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ตามที่กำหนดในข้อ 5 ชำระล่วงหน้าทุกเดือนโดย การหักค่าบริการจากบัญชีธนาคารของลูกค้า (ในกรณีที่ลูกค้าเลือกการชำระแบบหักบัญชีอัตโนมัติ)
  3. ในกรณีที่วันที่ชำระเงินที่ลูกค้าเลือกในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการไม่ตรงกับวันทำการ ลูกค้ายอมรับว่าคาร์แทรคอาจหักค่าบริการบัญชีธนาคารของลูกค้าในวันก่อนวันหยุดทำการดังกล่าว (ในกรณีที่ลูกค้าเลือกการชำระแบบหักบัญชีอัตโนมัติ)
  4. ในกรณีที่การหักบัญชีของลูกค้าถูกตีกลับด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ คาร์แทรคขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปลงวันที่มีคำสั่งให้หักบัญชี (ในกรณีที่ลูกค้าเลือกการชำระแบบหักบัญชีอัตโนมัติ)
  5. ลูกค้าจะชำระค่าบริการเฉพาะกิจให้แก่คาร์แทรค เช่น ค่าบริการโรมมิ่งภายใน 30 (สามสิบ) วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ ลูกค้าจะต้องยอมรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะถือเป็นค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นจากลูกค้าและลูกค้าจะไม่ระงับการจ่ายเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
  6. การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระราคา (ตามแต่กรณี) ใช้ชำระเมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์
  7. คาร์แทรคอาจจะเพิ่มค่าบริการในแต่ละปีในอัตรา 10% ในปีที่ 2 (สอง) และ 3 (สาม) หลังจากนั้นการเพิ่มขึ้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคาร์แทรคและขึ้นอยู่กับฐานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
  8. คาร์แทรคจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่เกิน 80 (แปดสิบ) วัน หรือไม่น้อยกว่า 40 (สี่สิบ) วัน ก่อนการเพิ่มค่าธรรมเนียมรายปีแต่ละครั้งโดยระบุจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นและวันที่มีผลบังคับใช้
  9. ลูกค้ายอมรับว่าสัดส่วนของค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายอันเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคาร์แทรคและอยู่กับอัตราและเปลี่ยนในเวลาใดก็ตามและ/หรือการเปลี่ยนแปลงราคาใดๆที่มีผลโดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ดังนั้นคาร์แทรคจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 (สามสิบ) วันหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
  10. จํานวนเงินค้างชําระทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะมีดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด ตามที่กฎหมายกําหนดนับจากวันที่ครบกําหนดจนกว่าจะชําระเงินแล้วเสร็จ
  11. ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นจากการตกลงทั้งทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างลูกค้า และคนกลาง คนกลางจะเป็นผู้ชําระเงินให้แก่คาร์แทรคและหากคนกลางไม่ชําระค่าธรรมเนียมใดๆ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว และให้มีการหักบัญชีตามข้อตกลงในข้อ 5.2 ค่าธรรมเนียมคงค้างใดๆและค่าธรรมเนียมใดๆในอนาคต ตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้
  12. ค่าธรรมเนียมสําหรับบริการอื่นๆจะถูกเรียกเก็บในราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามตารางต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีการเพิ่มขึ้นเป็นระยะ
 6. ค่าบริการอื่น ๆ ตัวเลือกมาตรฐาน ตัวเลือกบริการ
  การถอดย้ายอุปกรณ์ 500 บาท 500 บาท
  เปลี่ยนความเป็นเจ้าของ 1,250 บาท 1,250 บาท
  ค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าไม่มาตามนัด 500 บาท 500 บาท
  อุปกรณ์เสียหายหรือสูญหาย จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 6,800 บาท ในกรณีอุปกรณ์เสียหายหรือสูญหาย
  การบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด สำหรับลูกค้าส่วนบุคคล: 5,900 บาทต่อสัญญา หรือยอดคงเหลือในสัญญา แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าในส่วนของนิติบุคคล: ส่วนที่เหลือของยอดคงเหลือของสัญญา
  ค่าซ่อมที่ไม่ได้อยู่ในการรับประกัน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 500 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ หากมี
 7. ฮาร์ดแวร์และการรับประกัน
  1. ลูกค้าจะต้องใช้อุปกรณ์และการบริการตามคําแนะนําของคาร์แทรค ตามที่ระบุไว้ในโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะไม่ทําการถอด ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆกับอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะในทางใดหรือทางหนึ่ง
  2. หากลูกค้าปฏิบัติตามข้อตกลง 6.1 อุปกรณ์และการติดตั้งดังกล่าว จะได้รับการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขตลอดอายุการใช้งาน การบํารุงรักษาและ/หรือการซ่อมแซมใดๆจะต้องดําเนินการที่ศูนย์การติดตั้งเท่านั้น
  3. ความเสี่ยงของการสูญหายและความเสียหายต่ออุปกรณ์ทั้งหมด จะนับจากวันที่ติดตั้งให้กับลูกค้า แต่คาร์แทรคจะคงความเป็นเจ้าของของอุปกรณ์ หากสัญญาฉบับนี้ถูกยกเลิกตามข้อ3หรือข้อ 9 คาร์แทรคอาจมีค่าใช้จ่ายในการถอดอุปกรณ์ และลูกค้าจะต้องนํายานพาหนะไปยังศูนย์ติดตั้งเพื่อถอดอุปกรณ์ภายใน 5 (ห้า) วัน
 8. ข้อมูลที่ระบุไว้
  1. ลูกค้ายืนยันความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกหรือที่ระบุในเอกสารอื่นในนามของลูกค้าของคาร์แทรค
  2. ลูกค้าจะต้องแจ้งให้คาร์แทรคทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที่หรือเป็นครั้งคราว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก โดยแจ้งผ่านทาง customercare.th@cartrack.com หรือผ่านศูนย์บริการลูกค้า (ที่สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์คาร์แทรค) ซึ่งข้อมูลจะได้รับการปรับปรุงภายใน 7 (เจ็ด) วันหลังจากคาร์แทรคได้รับแจ้ง
  3. ลูกค้าจะต้องระบุที่อยู่ตามกฎหมายในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ซึ่งการติดต่อและการบอกกล่าวทางกฎหมายทั้งหมดจากคาร์แทรค จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางกฎหมายดังกล่าว โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคาร์แทรคหรือผ่านศูนย์บริการลูกค้า คาร์แทรคจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใน 7 (เจ็ด) วันหลังจากได้รับแจ้ง
  4. ลูกค้ายินยอมให้คาร์แทรคจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทประกันภัยซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงชื่อและหมายเลขติดต่อของลูกค้าหรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่จําเป็นเพื่อรับเบี้ยประกันที่เหมาะสมในนามของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเพิกถอนคํายินยอมนี้เมื่อใดก็ได้ตามคําขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคาร์แทรค
  5. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า เพื่อที่จะร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คาร์แทรคอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดทันที่ตามคำร้องขอของรัฐบาลและ/หรือหน่วยงานในกำกับดูแลใดๆ โดยคาร์แทรคจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ในข้อมูลของลูกค้าที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
 9. หน้าที่ทั่วไปของลูกค้า
  1. ลูกค้ามีหน้าที่ในการติดต่อกับศูนย์ควบคุมของคาร์แทรคเพื่อนําอุปกรณ์มาทดสอบ โดยที่ลูกค้าจะต้องทําตามขั้นตอนที่กําหนดอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์นั้นอยู่ในสภาพเหมาะสมกับการนํามาใช้งานและจะต้องรายงานความบกพร่องของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นให้กับคาร์แทรคทราบ เพื่อให้คาร์แทรคดําเนินการแก้ไขและให้การบริการกับทางลูกค้าต่อไปได้
  2. ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเก็บหมายเลขฉุกเฉินของคาร์แทรค +662 136 2929 ไว้ในที่ที่มองเห็นและติดต่อคาร์แทรคทันทีหลังจากเกิดการสูญหาย
  3. ลูกค้ามีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและคาร์แทรคจะไม่มีความรับผิดใดๆในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน โดยลูกค้าของบริการนี้
 10. การผิดนัด
  1. ภายใน 7 (เจ็ด) หลังจากแจ้งการผิดนัดเป็นลายลักษณ์อักษร หากลูกค้า (หรือคนกลางในนามของลูกค้า) ไม่สามารถชําระเงินจํานวนใดๆที่ครบกําหนดตามเงื่อนไขของข้อตกลง หรือลูกค้าละเมิดหรือใช้บริการในทางที่ผิดจากการผิดนัดดังกล่าว คาร์แทรคอาจยุติหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี้และคาร์แทรคมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระโดยหักบัญชีของลูกค้าด้วยยอดคงค้าง หรือดําเนินการทางกฎหมายอื่นๆ รวมถึงยกเลิกข้อตกลงโดยการเรียกเก็บค่าปรับจากผลของการเลิก สัญญาก่อนถึงกําหนด
 11. ข้อความปฎิเสธความรับผิดชอบ
  1. คาร์แทรคไม่รับประกันว่าบริการจะสามารถเก็บข้อมูลได้ในทุกเหตุการณ์จากการเข้าถึงในระยะไกล และไม่รับประกันว่าเครือข่ายสัญญาณจีเอสเอ็มจะมีสัญญาณต่อเนื่องหรือไม่ถูกรบกวน และไม่รับประกันว่าระบบบริหารและติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะผ่านเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือจะได้บรรลุถึงผลลัพธ์ที่กำหนดเฉพาะเจาะจงจากการใช้บริการ หรือว่าการใช้บริการโดยลูกค้าจะเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
 12. การรับประกันและการรับรอง
  1. ลูกค้ารับรองและรับประกันว่า:
   1. ลูกค้ามีสิทธิ์และอำนาจที่จำเป็นต่อการเข้าทำข้อตกลงนี้ ลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และ/หรือเป็นผู้ครอบครองยานพาหนะโดยชอบด้วยกฎหมายและได้รับอนุญาตในการทำความยินยอมให้คาร์แทรคให้บริการตามที่กำหนดไว้ในที่นี้
   2. ในการให้ข้อมูลข้างต้น ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อคาร์แทรคในกรณีที่มีการเรียกร้องใดๆ ก็ตามที่อาจะเกิดขึ้นจาการที่มีบุคคลภายนอกฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่ายเรียกร้องต่อคาร์แทรคอันเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าผิดคำรับรองในเรื่องสิทธิและอำนาจการเข้าทำสัญญาของตน
 13. การยกเว้นความรับผิด
  1. นอกเหนือจากการชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ ที่มีอยู๋ในข้อตกลงนี้คาร์แทรคจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นของคาร์แทรค แม้คาร์แทรคจะเป็นฝ่ายประมาทเลินเล่อ หากว่าคาร์แทรคมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการทำสัญญาดังกล่าว ความรับผิดชอบในกรณีที่คาร์แทรครับผิดชอบจะเป็นไปตามข้อ 12 โดยให้ศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจมีคำสั่งให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อลูกค้า โดยความรับผิดของคาร์แทรคจะจำกัดไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)
 14. ทั่วไป
  1. คาร์แทรคจะใช้ความพยายามตามสมควรในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้โดยใช้ความพยายามเยี่ยงผู้ประกอบการค้าพึงกระทำ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ยอมรับเป็นการทั่วไป หากว่าคาร์แทรคถูกห้าม หรือ ขัดขวาง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญานี้โดยเหตุใดๆ อันนอกเหนือการควบคุมแล้ว คาร์แทรคจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
  2. ในการทำข้อตกลงนี้ ลูกค้ายินยอมให้คาร์แทรคใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการใช้งาน ตำแหน่งของยานพาหนะ พฤติกรรมของผู้ขับขี่ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งมาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งในยานพาหนะของลูกค้า
  3. ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกค้าได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ส่งข้อมูลแบบต่อเนื่อง ลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูล ขอแต่งตั้งคาร์แทรคเป็นตัวแทนเพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการส่งข้อมูลตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงไปยังฐานข้อมูลของคาร์แทรค
  4. ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงนี้และนับแต่วันเลิกสัญญานี้เป็นต้นไป แต่ละฝ่ายและพนักงานและตัวแทนของตน ตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลลับใดๆ ที่ได้รับจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต่อบุคคลหรือองค์กรอื่นใด
  5. ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ได้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคาร์แทรค คาร์แทรคขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับใหม่จะปรากฏบนเว็บไซต์คาร์แทรค (www.cartrack.co.th) พร้อมกับวันที่จะมีผลซึ่งจะไม่น้อยกว่า30 (สามสิบ) วันหลังจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรก เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์คาร์แทรคเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบว่ามีการแก้ไขและมีวันที่มีผลบังคับใช้หรือไม่
  6. ในกรณีที่มีจำนวนวันหรือระยะเวลาอื่นใดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้สำหรับการให้บริการหรือหน้าที่จะนำวันมาคำนวณโดยนับรวมวันแรกและวันสุดท้ายด้วย
  7. ในกรณีที่คาร์แทรคดำเนินคดีทางกฎหมายกับลูกค้าหรือคนกลางจากการผิดนัดการชำระเงินตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ตามอัตราที่ค่าใช้จ่ายของลูกค้าและค่าทนายความของลูกค้า) โดยให้เป็นไปตามที่ศาลตัดสินหากศาลมีคำพิพากษาเป็นคุณแก่คาร์แทรค
  8. ลักษณะและจำนวนภาระหนี้สินที่ลูกค้ามีต่อคาร์แทรคในเวลาใดก็ตาม จะต้องได้รับการพิจารณาและพิสูจน์ด้วยเอกสารที่ลงนามโดยผู้จัดการของคาร์แทรคซึ่งไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความสามารถหรืออำนาจดังกล่าว ใบรับรองดังกล่าวจะต้องมีผลผูกพันกับลูกค้าในฐานะพยานหลักฐานเบื้องต้นว่าจำนวนเงินที่ระบุไว้นั้นถึงกำหนดชำระและจะต้องมีผลบังคับใช้เป็นเอกสารให้กับลูกค้าในการพิจารณาคดีของศาลที่มีอำนาจ หากลูกค้าประสงค์ที่จะโต้แย้งใบรับรองดังกล่าวหรือผลกระทบดังกล่าวภาระการพิสูจน์จะอยู่ที่ลูกค้า
  9. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่อาจสละหรือมอบหมายสิทธิหรือข้อผูกพันในตามสัญญาฉบับนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ความยินยอมจะไม่อาจถูกยึดหน่วงไว้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  10. คาร์แทรคจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทใดๆอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าอาจส่งคำร้องเรียนใดๆตรงไปยังคณะกรรมการผู้บริโภคหากลูกค้าไม่พอใจกับวิธีการร้องเรียน ลูกค้าอาจดำเนินการในศาลที่มีอำนาจ
  11. หากเกิดข้อพิพาทไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้นำคดีขึ้นสู่ศาลที่มีอำนาจในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
  12. ให้ใช้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยในการบังคับกับสัญญาฉบับนี้และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้
  13. ลูกค้ามีหน้าที่ในการแจ้ง คาร์แทรคเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา 30 (สามสิบ) วันล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับการติดต่อเกี่ยวกับรับผลิตภัณฑ์และบริการเสริมใหม่อีกต่อไป
 15. วันที่แก้ไข: 10 มีนาคม 2565

SERVICE AGREEMENT: STANDARD TERMS AND CONDITIONS

 1. Definitions
  1. “Agreement” - The agreement concluded between the Client and Cartrack in respect of the Product and/or Service outlined in the Subscriber Application Form which agreement will be exclusively governed by these terms and conditions and the specific terms and features applicable to the relevant Product or Service (as contained in Cartrack’s Product Quotation), read together with the Subscriber Application Form and any appendicesattached;
  2. “Business Day” - Any day other than a Saturday, Sunday or official public holiday in Thailand;
  3. “Cartrack” – Cartrack Technologies (Thailand) Co., Ltd. and any entities appointed by Cartrack to perform the Service and shall include references to the employees, agents, sub-contractors, service providers, suppliers and any independent contractors of Cartrack or such appointed entities;
  4. “Client” – The Party whose details appear on the Subscriber Application Form and who has signed after being requested to read these terms and conditions which will govern the relationship between the Parties;
  5. “Confidential Information”- Information that is identified (orally or in writing) as confidential or of such a nature that a reasonable person would understand such information to be confidential;
  6. “Cooling-Off” – means the right of the Client to rescind the Agreement if it originated from Direct Marketing under the provision of the laws of Consumer Protection as referred to in clause 3.6;
  7. “Day; Week; Month” – Calendar day, week or month, respectively;
  8. “Direct Marketing” – means where the Client has been approached by Cartrack in an unsolicited manner under the laws of Consumer Protection;
  9. “Fee” – The collective fees for providing the Service, and Rental (if applicable), specified on the Subscriber Application Form and payablemonthly in advance by the Client to Cartrack, together with any other charges which Cartrack is allowed to levy under this Agreement and whichare set out in the Price Table
  10. “Installation Centre” – A centre approved, appointed and/or designated by Cartrack for the installation of a fixed Unit;
  11. “Intermediary” – A third party nominated by the Client;
  12. “Loss” - The hijacking and/or theft of a Vehicle, in which event the Client is responsible to immediately notify Cartrack if the Client has a Unit with the SVR;
  13. “Product” – the Unit and/or the value-added services selected by the Client on the Subscriber Application Form;
  14. “The Parties/Party” – Cartrack and the Client; either Cartrack or the Client;
  15. “Price Table” – An indicative price list, available to the Client on request setting out the ruling retail price for the Service, the Productsand ancillary charges which may be updated from time to time;
  16. “Standard Price” – The amount specified as the “Standard Purchase Price” on the Subscriber Application Form.
  17. “Service Subscription” – The amount specified as “Monthly Subscription” on the Subscriber Application Form, payable monthly in advance to Cartrack for the duration of the Term
  18. “Roaming Costs” – Any GSM costs incurred when the Unit transmits messages via a GSM network when located outside the Territory;
  19. “Service” – means the provision by Cartrack to the Client of Fleet Management Services (“FMS”) and/or Stolen Vehicle Recovery Services(“SVR”), dependent on the Product selected by the Client on the Subscriber Application Form;
   1. “FMS” - means the provision by Cartrack to the Client of a real-time web-based system whereby the Client is able to position, monitor and obtain reports covering various aspects of driver and Vehicle performance. This Service only applies where a GPS fleet management Unit is installed and is limited to the Territory, except if the Product specifically incorporates international data roaming, in which case the roaming data service will be provided in specified countries;
   2. “SVR” - means the provision of a Service by Cartrack to the Client whereby Cartrack conducts the tracking and recovery operations in accordance with Cartrack’s standard procedures to secure the Vehicle after receiving notification of a Loss by the Client. This Service is only applicable in the Territory and in countries where Cartrack has an operational branch.
  20. Subscriber Application Form” – The face of this Agreement and any appendices attached;
  21. “Term” – where the Client has selected the Service option, from and including the date of installation to 00:00 on the last day of the Service period stipulated in the Subscriber Application Form, which Service period shall be deemed to be 36 (thirty six) months from installation;
  22. “Territory” – The Republic of Thailand;
  23. “Unit” – The electronic device and ancillary equipment to be installed in a Vehicle by an Installation Centre in order for Cartrack to provide the Service;
  24. “Vehicle” – Any Vehicle or other asset of the Client which is the subject of this Agreement and in which a Unit is installed, the details of which appear either on the Subscriber Application Form or on any appendix attached.
 2. The Service
  1. A Cartrack Installation Centre shall install the Unit into the Clients Vehicle/s.
  2. The Client confirms that it is the legal owner of the Vehicle in which the Unit is installed. In the event that the Client is not the owner of the Vehicle, the Client confirms that it has the necessary consent from the legal owner of the Vehicle to allow a Unit to be installed in the Vehicle.
  3. Where the Client has selected a Unit with the SVR, with or without FMS, the following shall apply:
   1. Cartrack will respond to each notification of a Loss and do all that it reasonably can to recover the Vehicle. The Client authorizes Cartrack to recover the Vehicle for the Client and, if necessary, after recovery, to remove the Vehicle from a dangerous location. If Cartrack is under obligation after securing the Vehicle to deliver it to a relevant authority, Cartrack shall do so. The recovery will, unless agreed otherwise by written or verbal notice to the Client, be rendered free of additional charge within the Territory and countries where Cartrack has an operational branch. In the event that the Client requires a cross-border recovery, the Client will beresponsible for the repatriation of the Vehicle and the cost thereof
   2. Cartrack does not guarantee that the SVR will lead to a recovery. The Client acknowledges that the SVR is intended to reduce the risk of Loss, but will not eliminate such risk;
   3. The Client shall, immediately or as soon as is practically possible, notify Cartrack of any recovery request unintentionally generated (” false alarm”). The Client will be responsible for any false alarm and understands that such false alarm may lead to the relevant authorities or Cartrack responding thereto and making wrongful arrests. Accordingly, the Client shall be responsible to repay all costs and any expense incurred by Cartrack, and hereby indemnifies Cartrack against all claims or damages arising out of a false alarm.
   4. Depending on the vehicle’s location and manner of usage, certain automated control room alerts will be disabled to prevent the occurrence of false alarms. Such events shall include international border alerts.
  4. Where the Client has selected a Unit with the FMS, with or without SVR, the following shall apply:
   1. The FMS features provided by Cartrack to the Client are dependent on and limited to the Product selected by the Client and as indicated on the Subscriber Application Form and in the Product brochures;
   2. Secure 24 (twenty-four) hour access to the web-based monitoring and reporting system shall be provided to the Client on creation of a user name and password;
   3. User support shall be provided by user manuals and a telephonic/email support desk.
  5. Cartrack provides its Clients with a free, 24 (twenty-four) hour Unit testing service.
  6. The Client accepts responsibility for making all reasonable enquiry as to the suitability for purpose of the Unit, the main features of which are disclosed in Product brochures which are available to the Client on request.
 3. Terms and Conditions
  1. This Agreement shall continue for the Term.
  2. The Client (if the Client is a natural person) may cancel this Agreement in writing or other recorded manner:
   1. upon the expiry of the Term without penalty or charge, subject to the Client remaining liable to Cartrack for any amounts owed in terms of the Agreement up to the date of cancellation; or
   2. at any other time, by giving Cartrack notice of 1 (one) month, subject to the Client remaining liable to Cartrack for any amounts owed in terms of the Agreement up to the date of cancellation and subject to clause 3.4.
  3. The Client (if the client is a juristic person) may cancel this Agreement in writing or other recorded manner:
   1. by giving Cartrack notice of 1 (one) month upon expiry of the Term, subject to the Client remaining liable to Cartrack for any amounts owed in terms of the Agreement up to the date of cancellation; or
   2. at any other time, by giving Cartrack notice of 1 (one) month, subject to the Client remaining liable to Cartrack for any amounts owed in terms of the Agreement up to the date of cancellation and subject to clause 3.4.
  4. Cartrack will impose a reasonable cancellation fee, should the cancellation be before the end of the Term. In this regard, if the Client is a Consumer, as defined by the Consumer Protection Act, then the cancellation fee shall be determined by taking into account the cost incurred by Cartrack in the acquisition of the Client, which cost may vary from time to time. Should the Client not fall within the definition of a Consumer, then the cancellation fee shall be equal to the value of the remainder of the Client’s contract.
  5. Cartrack may cancel this Agreement 1 (one) month after giving written notice to the Client of a material failure (i.e. non-payment or failure to comply with the obligations in terms of this Agreement) by the Client, unless the Client has rectified the failure within that time.
  6. Should the Client have concluded the Agreement with Cartrack as a result of Direct Marketing under the law of the Consumer Protection, the Client has the right to enforce its Cooling-Off rights. in accordance with the Consumer Protection Law. In terms thereof, the Client may be entitled to cancel the Agreement within 5 (five) Business Days after the Agreement has been concluded, by written notice to Cartrack. Should the Client exercise his/her Cooling-Off rights, then any payment that has been made to Cartrack in respect of such Agreement will be repaid as follows;
   1. Within 15 (fifteen) Business Days if no installation has been completed; or
   2. WWithin 15 (fifteen) Business Days after the return of the Unit to Cartrack if installation has already taken place
  7. In the event that the Client finds the Unit defective or not of the standard described, the Client shall return the Vehicle to Cartrack installation centre or any installation centre designated by Cartrack within 10 (ten) Business Days of fitment, at Cartrack’s risk and expense, for Cartrack to inspect the Unit installed in the Vehicle. Should the Unit be found to be defective, Cartrack shall, at its discretion, replace the Unit or cancel the Agreement.
 4. Renewal
  1. On the expiry of the Term, it will automatically be continued on a month-to-month basis, subject to the notice periods in clause 3 and any material changes of which Cartrack has given notice (in terms of clause 4.1.1) unless the Client:
   1. Directs Cartrack to terminate the Agreement on the expiry date of the Term in terms of clause 3; or
   2. Agrees to a renewal of the Agreement for a further period.
 5. Fee
  1. The Price Table, as contained in the Product brochures and updated from time to time, will be made available to the Client upon the Client’s request.
  2. The Client shall pay Cartrack the Fee for the Service as set out in the Subscriber Application Form as revised from time to time as per this clause 5, monthly in advance by debit order on the Client’s bank account.
  3. In the event that the payment date as selected by the Client on the Subscriber Application Form does not fall on a Business Day, the Clienthereby agrees that Cartrack may debit the Client’s bank account on the preceding Business Day.
  4. In the event that the Client’s debit order is returned for any reason whatsoever, Cartrack reserves the right to change the date on which debit orders are processed.
  5. The Client shall pay Cartrack for additional ad-hoc Services such as Roaming Costs within 30 (thirty) days of receipt of an invoice from Cartrack. The Client agrees such costs reflected on an invoice received from Cartrack shall be considered a true reflection of the costs incurred by the Client and the Client shall not withhold payment for any reason whatsoever.
  6. The first Fee and the Purchase Price, if applicable, shall be paid upon installation of the Unit.
  7. Cartrack may increase the Fee by 10% each year for years 2 (two) and 3 (three) of the Term, thereafter increases shall be at Cartrack’s discretion and based on the prevailing Consumer Price Index.
  8. Cartrack shall provide the Client with written notice of not more than 80 (eighty) days nor less than 40 (days) before each annual Fee increase stating the increased amount and the effective date.
  9. The Client agrees that the proportion of the Fee which relates to foreign currency input costs may be subject to change, at Cartrack’s discretion, based on the foreign exchange rate at any given time and/or any price changes effected by third party service providers. Accordingly, Cartrack shall provide the Client with 30 (thirty) days written notice of any such changes in the Fee.
  10. All amounts outstanding in terms of this Agreement shall bear interest from the due date until payment at the maximum rate permitted by law.
  11. Where the Fee, by direct or indirect agreement between the Client and the Intermediary, is to be paid to Cartrack by the Intermediary and the Intermediary fails to pay any Fee, the Client will be responsible to pay such Fee and, for the remainder of the Term, to pay by debit order in terms of clause 5.2 any outstanding Fee due and any future Fee due in terms of this Agreement.
  12. Fees for other services shall be charged for at prices (GST exclusive) per the following table subject to escalation from time to time:
 6. OTHER SERVICE CHARGES STANDARD OPTION SERVICE OPTION
  De-Installation/ Re-Installation 500 THB 500 THB
  Change of Ownership 1,250 THB 1,250 THB
  No-show fee on scheduled appointments 500 THB 500 THB
  Loss of unit A replacement fee of 6,800 THB will be charged for the replacement and installation of the unit.
  Early termination of contract In respect of a Consumer: 5,900 THB per contract or the balance of the contract, whichever is lesser. In respect of corporate entities: the remainder of the balance of the contract.
  Out of warranty repair cost A call-out fee of 500 THB will be levied plus the replacement or repair cost of the Unit if applicable
 7. Hardware and Warranty
  1. The Client will be responsible to use the Unit and the Service in the manner advised by Cartrack and as reflected in Cartrack’s Product brochures. The Client shall not, in any way remove, alter or tamper with the Unit.
  2. Subject to the Client complying with clause 6.1, the Unit and the installation thereof carries a lifetime limited warranty. Any maintenance and/or repairs must be carried out at an Installation Centre.
  3. All risk of loss and damage in and to the Unit shall, from the date of installation, pass to the Client, but ownership of the Unit shall remain with Cartrack. If this Agreement is terminated in accordance with clause 3 or clause 9, Cartrack may at its expense remove the Unit and the Client shall, within 5 (five) days of receipt of any written or verbal request, deliver the Vehicle to an Installation Centre for such removal.
 8. Furnishing of Information
  1. The Client confirms the completeness and accuracy of all the information on the Subscriber Application Form or otherwise furnished by or on behalf of the Client to Cartrack.
  2. The Client shall immediately, or as soon as is practically possible notify Cartrack in writing of any changes to the information on the Subscriber Application Form, or furnished to Cartrack from time to time, by written notice to hello.th@cartrack.com or through the Client ServicesPortal (a portal accessible on the Cartrack website), which information will be updated within 7 (seven) days of receipt by Cartrack.
  3. The Client has selected the address referred to on the Subscriber Application Form as its selected legal address where all communicationsfrom Cartrack and any legally required notices will be delivered for all purposes arising out of this Agreement, provided that the Client shall beentitled to change such legal service address, on written notice to Cartrack or through the Client Services Portal. Cartrack will effect such change within 7 (seven) days of receipt by Cartrack of such notice.
  4. The Client consents to Cartrack supplying third party insurers with its personal information, including, but not limited to the Client’s name and contact number, or other information as is reasonably required to obtain a favourable insurance premium on behalf of the Client. The Client may revoke this consent at any time on written request to Cartrack.
  5. The Client acknowledges and understands that in order to co-operate with the regulatory authorities in Thailand, Cartrack may release all end users’ information immediately at the request of any government and/or regulatory body. Cartrack shall not be liable for any failure on the Client’s part to release such information
 9. Client’s General Obligation
  1. It is the responsibility of the Client to contact the Cartrack control centre for a Unit test to be carried out. The Client must take all reasonable steps to ensure that the Unit is in proper working order and must immediately or as soon as is practically possible report any Unit faults and/or failures to Cartrack in order for Cartrack to provide the Service.
  2. The Client must ensure that the Cartrack emergency numbers +66 21362929 are kept handy and contact Cartrack as soon as possible after a Loss.
  3. The Client holds exclusive responsibility, and Cartrack shall have no liability, for ensuring that the Service complies with all laws regarding the intended use by the Client of the Service herein.
 10. Default
  1. If the Client (or the Intermediary on the Client’s behalf), after 7 (seven) days written notice of default, fails to pay any amount due in terms ofthis Agreement or the Client abuses or misuses the Service, then, for the duration of such default, Cartrack may suspend all of its obligations interms of this Agreement. Cartrack shall be entitled to recover arrear Fees by debiting the Client’s account with the outstanding amount or by any other legal action, and cancel the Agreement, charging a reasonable penalty fee for early cancellation.
 11. Disclaimers
  1. Cartrack makes no warranty that the Service will capture all events, that remote access and the GSM network will be continuous or uninterrupted, that the fleet management web-based system will be error-free, or that any specific result or outcome will be achieved by utilizing the Service, or that the use of the Service by the Client will comply with all applicable laws.
 12. Warranties and Representations
  1. The Client represents and warrants that:
   1. It has the necessary right and authority to enter into this Agreement, is the lawful owner and/or possessor of the Vehicle, and is therefore permitted to allow Cartrack to provide the Service herein;
   2. In making such disclosure, the Client hereby indemnifies Cartrack from any claim whatsoever which may arise from any third party/ies against Cartrack in the event that the Client has misrepresented its right and authority.
 13. Exclusion of Liability
  1. In addition to any other indemnities contained in this Agreement, Cartrack will not be liable for any loss or damage of whatsoever nature caused to the Client in consequence of any act or omission by Cartrack, notwithstanding any negligence on the part of Cartrack, provided only that Cartrack is entitled in law to contract out of such liability. In the event that Cartrack is, despite the provisions of this clause 12, found by a court of law with competent jurisdiction to be liable for any loss or damage to the Client, Cartrack’s liability will be limited to the maximum amount of 50,000 Baht (Fifty thousand Baht).
 14. General
  1. Cartrack will make every reasonable effort to carry out its obligations under this Agreement, using commercially reasonable efforts conforming to generally accepted industry standards. Where Cartrack is directly or indirectly prevented or restricted from carrying out all or any of its obligations under this Agreement by a cause beyond its control, then Cartrack cannot be held responsible for delay or failure in performance in meeting its obligations.
  2. By entering into this agreement, the client consents to Cartrack processing its personal information, usage data, vehicle positioning, driver behavior, de-identified data and any other such data sent from the Unit installed in the client's Vehicle
  3. In the event that the Client’s Vehicle is fitted with any data transmitting device which is streaming data, the Client, as the owner of the data, hereby appoints Cartrack as its duly authorised agent to instruct the relevant service provider to also stream the data in real-time to the Cartrack platform.
  4. For the duration of this Agreement and at all times after its termination, each Party and its employees and agents agree not to disclose anyConfidential Information obtained from the other Party to any other person or entity.
  5. The Client may not alter the terms of this Agreement without the written consent of Cartrack. Cartrack reserves the right to amend these Terms and Conditions from time to time upon the expiry of the Term. Any new version of the Terms and Conditions will be displayed on the Cartrack Website (www.cartrack.co.th) together with the date on which it will become effective, which will never be less than 30 (thirty) days after the date on which it is first published. It is the Client’s obligation to visit the Cartrack Web site on a regular basis in order to determine whether any amendments have been made and the effective date thereof.
  6. Where any number of days or other period is given in this Agreement for the carrying out of the Service or obligations, the days shall include the first day the last day.
  7. In the event of Cartrack taking legal action against the Client or the Intermediary for breach of payment under this Agreement, the Client shall be responsible for all costs (on a client and own attorney scale) allowable by the courts if an award is made in Cartrack’s favour.
  8. The nature and amount of any indebtedness of the Client to Cartrack at any time shall be determined and proved by a document signed by a manager of Cartrack, whose capacity or authority it shall not be necessary to prove. Such certificate shall, upon the mere production thereof, be binding on the Client as prima facie proof that the amount stated therein is due and payable, and will prima facie be valid as a liquid document against the Client in any competent court. If the Client wishes to dispute such certificate or the effects thereof, the burden of proof rests on the Client.
  9. Neither Party may cede or delegate the rights or obligations in terms of this Agreement without the prior written consent of the other Party, which consent shall not unreasonably be withheld.
  10. Cartrack will attempt to resolve any dispute quickly and efficiently. The Client may direct any complaint to the Consumer Commission. Should the Client not be satisfied with the complaint resolution, the Client may take action in a competent court.
  11. Any disputes whether it is a civil case or a criminal case both parties agree to bring the case to the court’s jurisdiction located at Bangkok province.
  12. The laws of the Kingdom of Thailand will apply to this Agreement and the relevant courts of the Kingdom of Thailand will have exclusivejurisdiction in relation to the Agreement.
  13. The Client undertakes to provide Cartrack with a 30 (thirty) day in advance written notice in the event that the Client no longer wishes to receive correspondence regarding new Products and value-added services
 15. Revision date: 10 March 2022