ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • 1. คำนิยาม

  • 1.1  “ข้อตกลง” - ข้อตกลงที่ทำขึ้น ระหว่างลูกค้าและคาร์แทรคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริการที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครใช้บริการ ซึ่งโดยที่ข้อตกลงจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงระยะเวลาและคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถนำมาใช้กับ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (ดังระบุในใบเสนอราคาของคาร์แทรค) โดยใช้คู่กับ แบบฟอร์มการสมัครใช้บริการและบรรดาเอกสารแนบอื่นใด
  • 1.2  “วันทำการ” - วันอื่นใดนอกจากวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการในราชอาณาจักรไทย
  • 1.3  "คาร์แทรค" - บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จำกัด และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคาร์แทรคเพื่อให้บริการและให้หมายความถึงพนักงานตัวแทน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาและผู้รับจ้างอิสระของคาร์แทรคหรือของบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว
  • 1.4  "ลูกค้า" - คู่สัญญาฝ่ายซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการและผู้ที่ได้ลงนามหลังจากได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อันจะมีผลผูกพันในความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาทั้งสอง
  • 1.5  "ข้อมูลที่เป็นความลับ" - ข้อมูลที่ถูกกำหนด (ไม่ว่าโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) ให้เป็นความลับหรือเป็นลักษณะที่เข้าใจได้โดยวิญญูชนทั่วไปว่าข้อมูลดังกล่าวต้องเก็บไว้เป็นความลับ
  • 1.6  “ระยะเวลาที่สัญญายังไม่ผูกพัน” - หมายถึงสิทธิ์ของลูกค้าในการยกเลิกข้อตกลงในกรณีที่เกิดผลของจากการตลาดแบบตรงภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.6
  • 1.7  "วัน; สัปดาห์; เดือน" - วัน สัปดาห์และเดือน ตามปฏิทิน
  • 1.8  "การตลาดแบบตรง" - หมายถึงที่ซึ่งลูกค้าได้รับการนำเสนอจากคาร์แทรคในลักษณะที่ไม่ได้มีการร้องขอ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
  • 1.9  "ค่าธรรมเนียม" - ค่าธรรมเนียมทั้งหมด สำหรับการให้บริการ(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครบริการและการชำระค่าบริการล่วงหน้าให้แก่คาร์แทรคเป็นรายเดือน พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่คาร์แทรคได้รับอนุญาตให้จัดเก็บตามข้อตกลงนี้และที่ได้ถูกกำหนดไว้ในตารางราคา
  • 1.10  "ศูนย์ติดตั้ง" - ศูนย์ที่ได้รับการอนุมัติ แต่งตั้ง หรือมอบหมายจากคาร์แทรคเพื่อการติดตั้งอุปกรณ์
  • 1.11  "คนกลาง" - บุคคลที่สามที่ถูกเสนอโดยลูกค้า
  • 1.12  "การสูญเสีย" - การที่ยานพาหนะถูกปล้นและ/หรือถูกขโมย ซึ่งกรณีดังกล่าวลูกค้าจะต้องแจ้งคาร์แทรคโดยทันที ในกรณีที่ลูกค้าได้ใช้บริการเอสวีอาร์
  • 1.13  "ผลิตภัณฑ์" - อุปกรณ์และ/หรือบริการเสริมที่ลูกค้าในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ
  • 1.14  "คู่สัญญา" - คาร์แทรคและลูกค้า หรือ คาร์แทรคฝ่ายหนึ่งหรือลูกค้าฝ่ายหนึ่ง
  • 1.15  "ตารางราคา" - อัตราราคาที่แจ้งสำหรับลูกค้าตามที่มีการร้องขอ เพื่อแจ้งราคาขายปลีก สำหรับการให้บริการและค่าใช้จ่ายเสริมซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว
  • 1.16  "ราคามาตรฐาน" - จำนวนเงินที่ระบุเป็น “ราคาซื้อ มาตรฐาน” ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ
  • 1.17  “ค่าบริการ” - จํานวนเงินที่ระบุเป็น “ค่าใช้บริการรายเดือน” ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ ชําระล่วงหน้าเป็นรายเดือนให้แก่คาร์แทรคในช่วงระยะเวลาของสัญญา
  • 1.18  “ค่าบริการข้ามแดน” - ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมสัญญาณระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์อยู่นอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย
  • 1.19  “บริการ” - หมายถึงการบริการที่คาร์แทรครับดําเนินการให้แก่ลูกค้าอันเกี่ยวกับการบริหารและติดตามพิกัดตําแหน่งยานพาหนะ (“เอฟเอ็มเอส”) และ/หรือบริการ ติดตามเรียกคืนยานพาหนะที่ถูกขโมย (“เอสวีอาร์”) จาก คาร์แทรค โดยจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือกในการสมัครใช้บริการ
  • 1.19.1 “เอฟเอ็มเอส” – หมายถึงบริการที่คาร์แทรคดําเนินการให้แก่ลูกค้า ผ่านระบบบนเว็บไซต์ให้กับลูกค้า โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกตําแหน่งที่จะตรวจสอบยานพาหนะ และรับรายงานที่ครอบคลุมถึงข้อมูลด้านต่างๆของผู้ขับขี่และประสิทธิภาพการขับขี่ ยานพาหนะ บริการนี้ใช้เฉพาะในกรณีที่ติดตั้งอุปกรณ์จัดการจีพีเอสและจํากัดเฉพาะอาณาเขตราชอาณาจักรไทย ยกเว้นหากผลิตภัณฑ์มีการใช้บริการข้อมูลข้ามแดนระหว่างประเทศ โดยในกรณีนี้ ลูกค้าจะได้รับการบริการในประเทศที่ระบุไว้
  • 1.19.2 “เอสวีอาร์” - หมายถึงบริการที่คาร์แทรคดําเนินการให้แก่ลูกค้า ในการติดตามและกู้คืนยานพาหนะที่ถูกปล้นและ/หรือขโมย ตามขั้นตอนมาตรฐานของคาร์แทรค เพื่อความปลอดภัยของยานพาหนะหลังจากได้รับการแจ้งเตือนการสูญหายจากลูกค้า บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในอาณาเขตราชอาณาจักรไทยและประเทศที่คาร์แทรคมีสาขาอยู่
  • 1.21  “ระยะเวลา” - ในกรณีที่ลูกค้าเลือกซื้อบริการสัญญามาตรฐานและสัญญาบริการ ซึ่งจะนับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง ไปจนถึงเวลา 00:00 น. ของวันสุดท้ายของการใช้บริการ ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ ซึ่งระยะเวลามาตรฐานคือเวลา 36 (สามสิบหก) เดือนนับแต่วันติดตั้ง
  • 1.22  “อาณาเขต” - อาณาเขตราชอาณาจักรไทย
  • 1.23  “อุปกรณ์” - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริมที่จะติดตั้งในยานพาหนะโดยศูนย์ติดตั้งของคาร์แทรค เพื่อให้คาร์แทรคได้ให้บริการ
  • 1.24  “ยานพาหนะ” - ยานพาหนะใดๆหรือสินทรัพย์อื่นๆของลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้ในที่ซึ่งอุปกรณ์ได้ถูกติดตั้งไว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกหรือในภาคผนวกที่แนบมานี้
 • 2. การบริการ

  • 2.1  ศูนย์ติดตั้งของคาร์แทรคจะดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะของลูกค้า
  • 2.2  ลูกค้ายืนยันว่าเป็นเจ้าของยานพาหนะตามกฎหมายในยานพาหนะที่มีการติดตั้ง อุปกรณ์ในกรณีที่ลูกค้า มิได้เป็นเจ้าของยานพาหนะ ลูกค้าต้องยืนยันว่าได้รับความ ยินยอมจากเจ้าของยานพาหนะตามกฎหมายในการติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ
  • 2.3  ในกรณีที่ลูกค้าเลือกอุปกรณ์ที่มีบริการเสริมเอสวีอาร์โดยมีหรือไม่มีบริการเอฟเอ็มเอส ให้ยึดถือตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้:
  • 2.3.1 คาร์แทรคจะตอบกลับการแจ้งเตือนการสูญหายแต่ละครั้ง และจะดําเนินการอันสมควรเพื่อนํายานพาหนะมาคืน ลูกค้าอนุญาตให้คาร์แทรคกู้คืนยานพาหนะให้ลูกค้าและหากจําเป็นหลังจากการกู้คืนก็จะนํายานพาหนะออกจากสถานที่อันตราย และหากคาร์แทรคมีหน้าที่ในการนํายานพาหนะไปส่งคืนก็ต้องทําหน้าที่ดังกล่าวเช่นกัน การกู้คืนยานพาหนะดังกล่าวจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเว้นว่าได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาต่อลูกค้า ภายในอาณาเขตและประเทศที่คาร์แทรคมีสาขาอยู่ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการการกู้คืนข้ามแดน ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการส่งยานพาหนะกลับประเทศและชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง
  • 2.3.2 คาร์แทรคไม่รับประกันว่าบริการเสริมเอสวีอาร์จะนําไปสู่การกู้คืนยานพาหนะได้สําเร็จ โดยลูกค้ารับทราบว่า บริการเสริมเอสวีอาร์มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของการสูญหายเท่านั้น แต่มิใช่ว่าจะทําให้ความเสี่ยงดังกล่าวหมดได้โดยสิ้นเชิง
  • 2.3.3 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้คาร์แทรคทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถเป็นไปได้ในกรณีที่มีการส่งคําร้องขอกู้คืนที่ไม่ได้ตั้งใจ ("การแจ้งเตือนที่ผิดพลาด”) ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดดังกล่าว และรับทราบว่าการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดนั้นอาจนําไปสู่การดําเนินการจับกุมที่ผิดพลาดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือโดยคาร์แทรคเอง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อคาร์แทรค รวมถึงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่คาร์แทรคต่อการเรียกร้องหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดนั้น
  • 2.3.4 ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะและสถานที่ การแจ้งเตือนการข้ามเขตแดนประเทศอาจถูกจำกัดเพื่อป้องกันการเกิดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด
  • 2.4  ในกรณีที่ลูกค้าเลือกอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับบริการเอฟเอ็มเอส โดยมีหรือไม่มีบริการเสริมเอสวีอาร์ ให้ยึดถือตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้:
  • 2.4.1 บริการฟีเจอร์ในเอฟเอ็มเอสที่ให้บริการโดยคาร์แทรค จะอยู่ภายใต้ข้อจํากัดของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือกตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการและในใบเสนอราคา
  • 2.4.2 ระบบประกันการเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมงในการตรวจตราผ่านเว็บและระบบรายงานผล โดยจะทําการสร้างบัญชีการเข้าใช้งานและรหัสความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้า สามารถเข้าระบบตรวจสอบข้อมูลและรายงานตามต้องการได้
  • 2.4.3 บริการช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้าจะสามารถใช้บริการผ่านคู่มือการใช้งานและการติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ผ่านโทรศัพท์หรืออีเมล
  • 2.5  คาร์แทรคให้บริการทดสอบอุปกรณ์แก่ลูกค้าฟรีตลอด 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง
  • 2.6  ลูกค้ายอมรับบรรดาความรับผิดชอบต่อการสอบถามที่สมเหตุสมผล เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ ซึ่งมีคุณสมบัติหลักตามที่ระบุในโบรชัวร์สินค้า ที่ลูกค้าสามารถขอรับได้
 • 3. ข้อกําหนดและเงื่อนไข

  • 3.1  ข้อตกลงนี้จะดําเนินต่อไปจนสิ้นสุดสัญญา
  • 3.2  ลูกค้า (หากลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา) อาจยกเลิกข้อตกลงนี้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือใช้รูปแบบใดๆที่มีการบันทึกไว้ได้:
  • 3.2.1 เมื่อสัญญาสิ้นสุดและลูกค้าไม่มีค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลูกค้ายังต้องรับผิดชอบเงินที่ค้างชําระตามเงื่อนไขของข้อตกลงจนถึงวันที่ยกเลิกข้อตกลงกับคาร์แทรค หรือ
  • 3.2.2 เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าจะยกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อน 1 (หนึ่ง) เดือน โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบจํานวนเงินที่ค้างชําระตามข้อตกลงถึงวันที่ทําการยกเลิก และให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 3.4
  • 3.3  ลูกค้า (หากลูกค้าเป็นนิติบุคคล) อาจยกเลิกข้อตกลงนี้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทํา เป็นบันทึก การยกเลิกแบบอื่น:
  • 3.3.1 โดยแจ้งคาร์แทรคล่วงหน้า 1 (หนึ่ง) เดือนก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าลูกค้ายังต้องรับผิดชอบเงินที่ค้างชําระตามเงื่อนไขของข้อตกลงจนถึง วันที่ยกเลิกข้อตกลงหรือ
  • 3.3.2 เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าจะยกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อน 1 เดือน (หนึ่ง) เดือน โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบจํานวนเงินที่ค้างชําระตามข้อตกลงถึงวันที่ทําการ ยกเลิกและให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 3.4
  • 3.4  หากลูกค้ายกเลิกสัญญาก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุด คาร์แทรคอาจเรียกค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนดได้ โดยหากเป็นลูกค้าส่วนบุคคลตามการนิยามของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนดจะคํานวณจากต้นทุน ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการบริการ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากลูกค้าไม่เข้าข่ายการนิยามลูกค้าส่วนบุคคลของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนดจะเป็นส่วนที่เหลือของยอดคงเหลือของสัญญา
  • 3.5  คาร์แทรคอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน หลังจากแจ้งลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้า (เช่น การที่ลูกค้าไม่ชําระ เงินหรือการไม่ฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้ระบุในสัญญาฉบับนี้) เว้นแต่ลูกค้าได้แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามสัญญาภายในเวลาที่กําหนด
  • 3.6  หากลูกค้าได้ทําข้อตกลงกับคาร์แทรคอันเป็นผลมาจากการตลาดแบบตรงภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ภายในระยะเวลาที่สัญญายังไม่มีผลผูกพัน ลูกค้า อาจมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลงภายใน 5 (ห้า) วันทําการ หลังจากวันทําสัญญา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคาร์แทรค หากลูกค้าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในช่วงที่ระยะเวลายังไม่มีผลผูกพัน คาร์แทรคจะดําเนินการชําระเงินที่ได้รับคืนภายใต้เงื่อนไขดังนี้:
  • 3.6.1 ภายใน 15 (สิบห้า) วันทําการ หากการติดตั้งกระทําไม่เสร็จสิ้น หรือ
  • 3.6.2 ภายใน 15 (สิบห้า) วันทําการ หลังจากคาร์แทรคได้รับอุปกรณ์ที่ติดตั้งแล้วกลับคืน
  • 3.7  ในกรณีที่ลูกค้าพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวชํารุดหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ ลูกค้าจะต้องส่งยานพาหนะกลับไปที่ศูนย์ติดตั้ง หรือหน่วยทําการติดตั้งตามที่คาร์แทรคกําหนด ภายใน 10 (สิบ) วันทําการนับแต่วันติดตั้ง โดยให้คาร์แทรคเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้งในยานพาหนะ หากพบว่าอุปกรณ์มีข้อบกพร่อง คาร์แทรคจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือบอกเลิกสัญญา
 • 4. การต่ออายุ

  • 4.1  เมื่อสัญญาครบกําหนดจะมีการดําเนินการต่อโดยอัตโนมัติเป็นรายเดือนโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการแจ้งในข้อ 3 และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งคาร์แทรคได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ในข้อ 4.1.1) เว้นแต่ลูกค้าจะ
   • 4.1.1  ให้คาร์แทรคยกเลิกสัญญาในวันที่สิ้นสุดสัญญาตามข้อ 3 หรือ
   • 4.1.2  ตกลงที่จะต่ออายุข้อตกลงเป็นระยะเวลาต่อไป
 • 5. ค่าธรรมเนียม

  • 5.1  ตารางราคา ตามที่มีอยู่ในใบเสนอราคาและมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว จะมีให้กับลูกค้าและลูกค้าสามารถเรียกดูได้
  • 5.2  ลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ตามที่กำหนดในข้อ 5 ชำระล่วงหน้าทุกเดือนโดย การหักค่าบริการจากบัญชีธนาคารของลูกค้า (ในกรณีที่ลูกค้าเลือกการชำระแบบหักบัญชีอัตโนมัติ)
  • 5.3  ในกรณีที่วันที่ชำระเงินที่ลูกค้าเลือกในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการไม่ตรงกับวันทำการ ลูกค้ายอมรับว่าคาร์แทรคอาจหักค่าบริการบัญชีธนาคารของลูกค้าในวันก่อนวันหยุดทำการดังกล่าว (ในกรณีที่ลูกค้าเลือกการชำระแบบหักบัญชีอัตโนมัติ)
  • 5.4  ในกรณีที่การหักบัญชีของลูกค้าถูกตีกลับด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ คาร์แทรคขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปลงวันที่มีคำสั่งให้หักบัญชี (ในกรณีที่ลูกค้าเลือกการชำระแบบหักบัญชีอัตโนมัติ)
  • 5.5  ลูกค้าจะชำระค่าบริการเฉพาะกิจให้แก่คาร์แทรค เช่น ค่าบริการโรมมิ่งภายใน 30 (สามสิบ) วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ ลูกค้าจะต้องยอมรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะถือเป็นค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นจากลูกค้าและลูกค้าจะไม่ระงับการจ่ายเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
  • 5.6  การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระราคา (ตามแต่กรณี) ใช้ชำระเมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์
  • 5.7  คาร์แทรคอาจจะเพิ่มค่าบริการในแต่ละปีในอัตรา 10% ในปีที่ 2 (สอง) และ 3 (สาม) หลังจากนั้นการเพิ่มขึ้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคาร์แทรคและขึ้นอยู่กับฐานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
  • 5.8  คาร์แทรคจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่เกิน 80 (แปดสิบ) วัน หรือไม่น้อยกว่า 40 (สี่สิบ) วัน ก่อนการเพิ่มค่าธรรมเนียมรายปีแต่ละครั้งโดยระบุจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นและวันที่มีผลบังคับใช้
  • 5.9  ลูกค้ายอมรับว่าสัดส่วนของค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายอันเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคาร์แทรคและอยู่กับอัตราและเปลี่ยนในเวลาใดก็ตามและ/หรือการเปลี่ยนแปลงราคาใดๆที่มีผลโดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ดังนั้นคาร์แทรคจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 (สามสิบ) วันหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
  • 5.10  จํานวนเงินค้างชําระทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะมีดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด ตามที่กฎหมายกําหนดนับจากวันที่ครบกําหนดจนกว่าจะชําระเงินแล้วเสร็จ
  • 5.11  ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นจากการตกลงทั้งทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างลูกค้า และคนกลาง คนกลางจะเป็นผู้ชําระเงินให้แก่คาร์แทรคและหากคนกลางไม่ชําระค่าธรรมเนียมใดๆ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว และให้มีการหักบัญชีตามข้อตกลงในข้อ 5.2 ค่าธรรมเนียมคงค้างใดๆและค่าธรรมเนียมใดๆในอนาคต ตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้
  • 5.12  ค่าธรรมเนียมสําหรับบริการอื่นๆจะถูกเรียกเก็บในราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามตารางต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีการเพิ่มขึ้นเป็นระยะ
 • 6. ฮาร์ดแวร์และการรับประกัน

  • 6.1 ลูกค้าจะต้องใช้อุปกรณ์และการบริการตามคําแนะนําของคาร์แทรค ตามที่ระบุไว้ในโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะไม่ทําการถอด ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆกับอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะในทางใดหรือทางหนึ่ง
  • 6.2 หากลูกค้าปฏิบัติตามข้อตกลง 6.1 อุปกรณ์และการติดตั้งดังกล่าว จะได้รับการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขตลอดอายุการใช้งาน การบํารุงรักษาและ/หรือการซ่อมแซมใดๆจะต้องดําเนินการที่ศูนย์การติดตั้งเท่านั้น
  • 6.3 ความเสี่ยงของการสูญหายและความเสียหายต่ออุปกรณ์ทั้งหมด จะนับจากวันที่ติดตั้งให้กับลูกค้า แต่คาร์แทรคจะคงความเป็นเจ้าของของอุปกรณ์ หากสัญญาฉบับนี้ถูกยกเลิกตามข้อ3หรือข้อ 9 คาร์แทรคอาจมีค่าใช้จ่ายในการถอดอุปกรณ์ และลูกค้าจะต้องนํายานพาหนะไปยังศูนย์ติดตั้งเพื่อถอดอุปกรณ์ภายใน 5 (ห้า) วัน
 • 7. ข้อมูลที่ระบุไว้

  • 7.1 ลูกค้ายืนยันความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกหรือที่ระบุในเอกสารอื่นในนามของลูกค้าของคาร์แทรค
  • 7.2  ลูกค้าจะต้องแจ้งให้คาร์แทรคทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที่หรือเป็นครั้งคราว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก โดยแจ้งผ่านทาง customercare.th@cartrack.com หรือผ่านศูนย์บริการลูกค้า (ที่สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์คาร์แทรค) ซึ่งข้อมูลจะได้รับการปรับปรุงภายใน 7 (เจ็ด) วันหลังจากคาร์แทรคได้รับแจ้ง
  • 7.3  ลูกค้าจะต้องระบุที่อยู่ตามกฎหมายในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ซึ่งการติดต่อและการบอกกล่าวทางกฎหมายทั้งหมดจากคาร์แทรค จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางกฎหมายดังกล่าว โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคาร์แทรคหรือผ่านศูนย์บริการลูกค้า คาร์แทรคจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใน 7 (เจ็ด) วันหลังจากได้รับแจ้ง
  • 7.4  ลูกค้ายินยอมให้คาร์แทรคจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทประกันภัยซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงชื่อและหมายเลขติดต่อของลูกค้าหรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่จําเป็นเพื่อรับเบี้ยประกันที่เหมาะสมในนามของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเพิกถอนคํายินยอมนี้เมื่อใดก็ได้ตามคําขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคาร์แทรค
  • 7.5  ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า เพื่อที่จะร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คาร์แทรคอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดทันที่ตามคำร้องขอของรัฐบาลและ/หรือหน่วยงานในกำกับดูแลใดๆ โดยคาร์แทรคจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ในข้อมูลของลูกค้าที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
 • 8. หน้าที่ทั่วไปของลูกค้า

  • 8.1  ลูกค้ามีหน้าที่ในการติดต่อกับศูนย์ควบคุมของคาร์แทรคเพื่อนําอุปกรณ์มาทดสอบ โดยที่ลูกค้าจะต้องทําตามขั้นตอนที่กําหนดอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์นั้นอยู่ในสภาพเหมาะสมกับการนํามาใช้งานและจะต้องรายงานความบกพร่องของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นให้กับคาร์แทรคทราบ เพื่อให้คาร์แทรคดําเนินการแก้ไขและให้การบริการกับทางลูกค้าต่อไปได้
  • 8.2 ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเก็บหมายเลขฉุกเฉินของคาร์แทรค +662 136 2929 ไว้ในที่ที่มองเห็นและติดต่อคาร์แทรคทันทีหลังจากเกิดการสูญหาย
  • 8.3  ลูกค้ามีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและคาร์แทรคจะไม่มีความรับผิดใดๆในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน โดยลูกค้าของบริการนี้
 • 9. การผิดนัด

  • 9.1  ภายใน 7 (เจ็ด) หลังจากแจ้งการผิดนัดเป็นลายลักษณ์อักษร หากลูกค้า (หรือคนกลางในนามของลูกค้า) ไม่สามารถชําระเงินจํานวนใดๆที่ครบกําหนดตามเงื่อนไขของข้อตกลง หรือลูกค้าละเมิดหรือใช้บริการในทางที่ผิดจากการผิดนัดดังกล่าว คาร์แทรคอาจยุติหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี้และคาร์แทรคมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระโดยหักบัญชีของลูกค้าด้วยยอดคงค้าง หรือดําเนินการทางกฎหมายอื่นๆ รวมถึงยกเลิกข้อตกลงโดยการเรียกเก็บค่าปรับจากผลของการเลิก สัญญาก่อนถึงกําหนด
 • 10. ข้อความปฎิเสธความรับผิดชอบ

  • 10.1  คาร์แทรคไม่รับประกันว่าบริการจะสามารถเก็บข้อมูลได้ในทุกเหตุการณ์จากการเข้าถึงในระยะไกล และไม่รับประกันว่าเครือข่ายสัญญาณจีเอสเอ็มจะมีสัญญาณต่อเนื่องหรือไม่ถูกรบกวน และไม่รับประกันว่าระบบบริหารและติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะผ่านเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือจะได้บรรลุถึงผลลัพธ์ที่กำหนดเฉพาะเจาะจงจากการใช้บริการ หรือว่าการใช้บริการโดยลูกค้าจะเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
 • 11. การรับประกันและการรับรอง

  • 11.1 ลูกค้ารับรองและรับประกันว่า:
   • 11.1.1  ลูกค้ามีสิทธิ์และอำนาจที่จำเป็นต่อการเข้าทำข้อตกลงนี้ ลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และ/หรือเป็นผู้ครอบครองยานพาหนะโดยชอบด้วยกฎหมายและได้รับอนุญาตในการทำความยินยอมให้คาร์แทรคให้บริการตามที่กำหนดไว้ในที่นี้
   • 11.1.2  ในการให้ข้อมูลข้างต้น ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อคาร์แทรคในกรณีที่มีการเรียกร้องใดๆ ก็ตามที่อาจะเกิดขึ้นจาการที่มีบุคคลภายนอกฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่ายเรียกร้องต่อคาร์แทรคอันเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าผิดคำรับรองในเรื่องสิทธิและอำนาจการเข้าทำสัญญาของตน
 • 12. การยกเว้นความรับผิด

  • 12.1  นอกเหนือจากการชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ ที่มีอยู๋ในข้อตกลงนี้คาร์แทรคจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นของคาร์แทรค แม้คาร์แทรคจะเป็นฝ่ายประมาทเลินเล่อ หากว่าคาร์แทรคมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการทำสัญญาดังกล่าว ความรับผิดชอบในกรณีที่คาร์แทรครับผิดชอบจะเป็นไปตามข้อ 12 โดยให้ศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจมีคำสั่งให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อลูกค้า โดยความรับผิดของคาร์แทรคจะจำกัดไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)
 • 13. ทั่วไป

  • 13.1 คาร์แทรคจะใช้ความพยายามตามสมควรในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้โดยใช้ความพยายามเยี่ยงผู้ประกอบการค้าพึงกระทำ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ยอมรับเป็นการทั่วไป หากว่าคาร์แทรคถูกห้าม หรือ ขัดขวาง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญานี้โดยเหตุใดๆ อันนอกเหนือการควบคุมแล้ว คาร์แทรคจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
   13.2 ในการทำข้อตกลงนี้ ลูกค้ายินยอมให้คาร์แทรคใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการใช้งาน ตำแหน่งของยานพาหนะ พฤติกรรมของผู้ขับขี่ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งมาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งในยานพาหนะของลูกค้า
   13.3 ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกค้าได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ส่งข้อมูลแบบต่อเนื่อง ลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูล ขอแต่งตั้งคาร์แทรคเป็นตัวแทนเพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการส่งข้อมูลตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงไปยังฐานข้อมูลของคาร์แทรค
   13.4 ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงนี้และนับแต่วันเลิกสัญญานี้เป็นต้นไป แต่ละฝ่ายและพนักงานและตัวแทนของตน ตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลลับใดๆ ที่ได้รับจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต่อบุคคลหรือองค์กรอื่นใด
   13.5 ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ได้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคาร์แทรค คาร์แทรคขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับใหม่จะปรากฏบนเว็บไซต์คาร์แทรค (www.cartrack.co.th) พร้อมกับวันที่จะมีผลซึ่งจะไม่น้อยกว่า30 (สามสิบ) วันหลังจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรก เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์คาร์แทรคเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบว่ามีการแก้ไขและมีวันที่มีผลบังคับใช้หรือไม่
   13.6 ในกรณีที่มีจำนวนวันหรือระยะเวลาอื่นใดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้สำหรับการให้บริการหรือหน้าที่จะนำวันมาคำนวณโดยนับรวมวันแรกและวันสุดท้ายด้วย
   13.7 ในกรณีที่คาร์แทรคดำเนินคดีทางกฎหมายกับลูกค้าหรือคนกลางจากการผิดนัดการชำระเงินตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ตามอัตราที่ค่าใช้จ่ายของลูกค้าและค่าทนายความของลูกค้า) โดยให้เป็นไปตามที่ศาลตัดสินหากศาลมีคำพิพากษาเป็นคุณแก่คาร์แทรค
   13.8 ลักษณะและจำนวนภาระหนี้สินที่ลูกค้ามีต่อคาร์แทรคในเวลาใดก็ตาม จะต้องได้รับการพิจารณาและพิสูจน์ด้วยเอกสารที่ลงนามโดยผู้จัดการของคาร์แทรคซึ่งไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความสามารถหรืออำนาจดังกล่าว ใบรับรองดังกล่าวจะต้องมีผลผูกพันกับลูกค้าในฐานะพยานหลักฐานเบื้องต้นว่าจำนวนเงินที่ระบุไว้นั้นถึงกำหนดชำระและจะต้องมีผลบังคับใช้เป็นเอกสารให้กับลูกค้าในการพิจารณาคดีของศาลที่มีอำนาจ หากลูกค้าประสงค์ที่จะโต้แย้งใบรับรองดังกล่าวหรือผลกระทบดังกล่าวภาระการพิสูจน์จะอยู่ที่ลูกค้า
   13.9 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่อาจสละหรือมอบหมายสิทธิหรือข้อผูกพันในตามสัญญาฉบับนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ความยินยอมจะไม่อาจถูกยึดหน่วงไว้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
   13.10 คาร์แทรคจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทใดๆอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าอาจส่งคำร้องเรียนใดๆตรงไปยังคณะกรรมการผู้บริโภคหากลูกค้าไม่พอใจกับวิธีการร้องเรียน ลูกค้าอาจดำเนินการในศาลที่มีอำนาจ
   13.11 หากเกิดข้อพิพาทไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้นำคดีขึ้นสู่ศาลที่มีอำนาจในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
   13.12 ให้ใช้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยในการบังคับกับสัญญาฉบับนี้และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้
   13.13 ลูกค้ามีหน้าที่ในการแจ้ง คาร์แทรคเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา 30 (สามสิบ) วันล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับการติดต่อเกี่ยวกับรับผลิตภัณฑ์และบริการเสริมใหม่อีกต่อไป