BLOGS

การประยุกต์ข้อมูลแผนที่ประเทศไทยปัจจุบันจากดาวเทียม

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ปกติเวลาเราเข้าใจเรื่องของการนำเอาแผนที่มาใช้งานส่วนมากเรามักจะนึกถึงแค่การมองหาเส้นทางต่างๆ เป็นหลักเท่านั้น ทว่าในความจำเป็นหากเราลองนำเอาแผนที่ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ จะทำให้เกิดข้อดีเพิ่มขึ้นอีกเยอะ อย่างหากลองเอา แผนที่ดาวเทียมประเทศไทยอย่างละเอียด มาลองใช้งานดูจะพบเลยว่ามันมีการประยุกต์สิ่งนี้ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติของเราเยอะมาก ดังนั้นเราลองมาดูกันว่า แผนที่ ประเทศไทย ปัจจุบัน จาก ดาวเทียม สามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดผลดีอย่างไรได้บ้าง เชื่อเลยว่ามันส่งผลบวกในหลายด้านแบบที่ทุกคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน

ใช้ประโยชน์ด้านป่าไม้

การเลือกเอา แผนที่ดาวเทียมประเทศไทยอย่างละเอียด มาใช้งานนั้นกรมป่าไม้จะนำข้อมูลจากดาวเทียมไปเพื่อทำการศึกษาผืนป่าทั้งประเทศ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ เน้นหนักไปทางผืนป่าต้นน้ำลำธาร การหาผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงป่าเสื่อมโทรมต่างๆ ทุกพื้นที่ของประเทศ สามารถใช้ข้อมูลเพื่อการศึกษามองหาสภาพความเปลี่ยนแปลงจากการนำเอาป่าไม้มาใช้ประโยชน์ในทุกๆ 3 ปี

อีกทั้งยังมีโครงการร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และองค์กรจากต่างประเทศเพื่อทำการศึกษา วิจัยด้านป่าไม้ มีการนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างเหมาะสม มีการเลือกใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเหลือ การวิเคราะห์จากสายตาหรือทำทั้งสองอย่างร่วมกัน

ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร

แผนที่ประเทศไทยปัจจุบันจากดาวเทียม สามารถนำเอาข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรได้ ส่วนมากแล้วจะเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก การศึกษาความชื้นในดิน การเปลี่ยนแปลงบริเวณเพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจ หรือการประเมินความเสียหายจากบรรดาศัตรูพืช เป็นต้น

การใช้ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องอัพเดทให้เร็วที่สุด มีความต่อเนื่องกัน ประกอบไปด้วย ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ดาวเทียม LANDSAT ระบบ TM ดาวเทียม SPOT และ MOS-1 ดาวเทียมเหล่านี้ให้ข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการใช้ข้อมูลจากแผนที่ดาวเทียมได้มากขึ้นอีกหลายเท่า

ใช้ประโยชน์ด้านการใช้ที่ดิน

ต้องยอมรับว่าการใช้งานที่ดินของบ้านเราเกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ซึ่งผู้กำหนดลักษณะการใช้งานที่ดินก็คือมนุษย์เรานั่นเองว่าจะนำที่ดินตรงนี้ไปใช้เพื่อทำอะไร เช่น ใช้สำหรับก่อสร้างอาคารบ้านเรือน, ใช้ในการทำเกษตรกรรม, สร้างสถานที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

เมื่อเป็นเช่นนี้ แผนที่ประเทศไทยปัจจุบันจากดาวเทียม จึงถูกกรมที่ดินนำมาใช้งานสำหรับศึกษา วิเคราะห์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพการใช้งานที่ดินรวมถึงจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตของการใช้ที่ดินแต่ละประเภท มีการนำเอาข้อมูลของดาวเทียมมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ทั้งสองประเภท คือการวิเคราะห์ด้วยตาเปล่ากับการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์

ทำแบบนี้จะได้ผลลัพธ์ที่ดี น่าเชื่อถือ รวมถึงบางพื้นที่ที่มีการใช้งานที่ดินไปแล้วก็ได้รับการศึกษาจากส่วนราชการ ภาคการศึกษา ซึ่งก็ใช้ข้อมูลจาก แผนที่ดาวเทียมประเทศไทยอย่างละเอียด เพื่อประเมินเรื่องของการชะล้างพังทลายของหน้าดินบางส่วน

ใช้งานด้านธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน

บอกก่อนเลยว่าการเลือกเอาข้อมูลจาก แผนที่ดาวเทียมประเทศไทยอย่างละเอียด มาใช้งานในด้านนี้จะค่อนข้างต่างจากการนำเอาข้อมูลมาแปลเพื่อใช้งานด้านอื่น เพราะสิ่งเหล่านั้นมักเอาแค่เรื่องของสภาพพื้นที่เป็นหลักก็นำเอาข้อมูลมาศึกษาได้แล้ว

สำหรับเรื่องของธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานจำเป็นต้องอ่านข้อมูลที่เห็นได้โดยตรง เช่น ลักษณะภูมิประเทศ, ลักษณะด้านการใช้ที่ดิน, ลักษณะทางน้ำ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ในการแปลภาพรวมเหล่านั้นให้เข้ากันได้ดี แล้วค่อยแปลเป็นความหมายทางธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานกันต่อไป

ใช้ประโยชน์ด้านชลประทาน

ได้มีการนำเอาข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อใช้วิจัยเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรด้านการชลประทานตรงพื้นที่ชลประทานของโครงการเกษตรชลประทาน เป็นการศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ติดตามผลการส่งน้ำเข้าโครงการ ใช้สำหรับเป็นข้อมูลด้านการวางแผนการใช้น้ำ ปรับปรุงระบบชลประทานให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด

ใช้ประโยชน์ด้านอุทกวิทยา

แผนที่ประเทศไทยปัจจุบันจากดาวเทียม สามารถเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำได้ ไม่ว่าจะเป็นน้ำบนบก น้ำในดิน น้ำทะเล หรือน้ำใต้ผิวดิน มีการเอามาศึกษาเรื่องปริมาณการไหลเวียนของคุณภาพและมลภาวะ ศึกษาแหล่งที่มา ฯลฯ เน้นหนักไปทางแหล่งน้ำบนดินซึ่งภาพถ่ายอย่างละเอียดสามารถมองเห็นได้ถึงที่ตั้ง ขนาด รูปร่าง ได้ชัดถ้าไม่ได้เล็กจนเกินไป เพราะน้ำมีคุณสมบัติในการดูดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ใช้ประโยชน์ด้านการทำแผนที่

สามารถนำเอาข้อมูลภาพที่ได้จากดาวเทียมซึ่งปกคลุมบริเวณกว้างมาใช้ในการทำแผนที่ได้ ใช้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใหม่ๆ เข้าไป ยิ่งเป็น แผนที่ดาวเทียมประเทศไทยอย่างละเอียด ด้วยแล้วยิ่งมีรายละเอียดสูงเหมาะกับการนำมาทำแผนที่ให้กรมทหารเพื่อให้นำไปใช้งานในส่วนที่เหมาะสมต่อไป

ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย ด้านสมุทรศาสตร์เพื่อศึกษาเรื่องราวอันเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับทะเลไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นต้น

การนำเอาข้อมูลแผนที่ประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ถือว่ามีประโยชน์และสร้างอะไรดีๆ ให้กับคนไทยมากมาย โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ให้ได้ผลดีที่สุดจะยิ่งสร้างความคุ้มค่าให้กับคนในประเทศมากที่สุดด้วยเหมือนกัน ไม่ใช่แค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น

หากเรามาดูกันว่า หาเรานำการประยุกต์ใช้งานจาก แผนที่ ประเทศไทย ปัจจุบัน จาก ดาวเทียม นั้น จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง