โครงสร้างองค์กร - คาร์แทรค
Group Structure

แผนภาพโครงสร้างองค์กรนี้ได้รวมไว้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 และไม่ได้เป็นรายการที่ครบถ้วนของบริษัทสาขาทั้งหมดในองค์กร โดยเฉพาะบริษัทที่ได้จดทะเบียนใหม่