คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

โครงสร้างองค์กร

Group Structure

แผนภาพโครงสร้างองค์กรนี้ได้รวมไว้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 และไม่ได้เป็นรายการที่ครบถ้วนของบริษัทสาขาทั้งหมดในองค์กร โดยเฉพาะบริษัทที่ได้จดทะเบียนใหม่