ไฟฟ้ารถยนต์ นำไปใช้กับระบบภายในรถในส่วนใดบ้าง - คาร์แทรค