เครื่องหมายหยุด สิ่งที่ควรทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - คาร์แทรค