หาพิกัดสถานที่ จากการคำนวณ พร้อมสูตรการหาค่าพิกัด - คาร์แทรค