รถติด ที่สุด โดยวัดจากค่าเฉลี่ยความเร็ว 10 อันดับ ในกรุงเทพฯ - คาร์แทรค