งานประชุมใหญ่สมาคม ผู้ประกอบการรถขนส่ง ประจำปี 2562 (สปข.) - คาร์แทรค