งานขนส่ง กับการใช้เทคโนโลยี หรือ digital เข้ามาใช้งานร่วมกัน - คาร์แทรค