กฎหมาย GPS เรื่องใกล้ตัวที่ผู้ประกอบการขนส่งควรทราบ - คาร์แทรค