คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

การกำกับดูแล

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการใช้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการบริหารกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่นี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรองรายงานการกำกับดูแลกิจการของแอฟริกาใต้ประจำปี 2552 และหลักเกณฑ์ของ King Code of Governance (King Code) ตามเนื้อความในจดหมาย โดยให้ผู้นำมีคุณธรรมและความเที่ยงตรงในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ปฏิบัติตาม King Code และข้อเสนอแนะที่ได้รับมอบหมายจากตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก (JSE) โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าผู้ออกหลักทรัพย์ปฏิบัติตามข้อแนะนำดังกล่าวทั้งหมด คณะกรรมการจะทบทวนและประเมินการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ขั้นตอนทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตาม King Code สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างของหน้านี้

คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนและประเมินการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง

PAIA

คู่มือการใช้งานร่วมกับการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (“PAIA”)

วัตถุประสงค์ของคู่มือฉบับนี้คือเพื่ออำนวยความสะดวกในการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลของคาร์แทรคตาม PAIA คู่มือฉบับสมบูรณ์อาจถูกดาวน์โหลดและมีขั้นตอนสำหรับการขอข้อมูลข่าวสารรวมทั้งแบบฟอร์มที่จำเป็นและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลติดต่อบริษัท

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร: Anname de Villiers
อีเมล์: anname.devilliers@cartrack.com

ที่อยู่: 11 Keyes Avenue, Rosebank, 2196
ที่อยู่ ปณ.: P O Box 4709, Rivonia, 2128
โทรศัพท์: (+27 11) 250 3000
โทรสาร: (+27 11) 250 3001

โครงสร้างการกำกับดูแล

ปัจจุบันคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยการกำหนดกลยุทธ์ งบประมาณ และกรอบความเสี่ยงของ บริษัทฯ กลยุทธ์และขั้นตอนการสนับสนุนสมาชิกของคณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นและได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ และกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตามกรอบอำนาจที่คณะกรรมการมอบหมาย ผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารแต่ละท่านจะได้รับการประเมินเป็นรายปีตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

คณะกรรมการมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 4 ครั้งในระหว่างปีบัญชี ยกเว้นการประชุมพิเศษที่จัดให้มีขึ้นเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยบางส่วน แต่ยังคงรับผิดชอบและรับผิดชอบต่อหน้าที่ดังกล่าว

ระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ บริษัทฯ มีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลและให้ข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานที่เชื่อถือได้ บริษัทฯ ยังคงมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมถูกออกแบบมาเพื่อครอบคลุมประเด็นทางการเงิน การดำเนินงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นตามอำนาจที่ได้รับมอบอำนาจ และได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้อง โดยได้รับการบันทึกว่าสินทรัพย์ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอจากความสูญเสียที่เกิดจากการได้มา การใช้หรือการกำจัดโดยไม่ได้รับอนุญาต และนโยบายและขั้นตอนต่างๆจะถูกใช้อย่างสม่ำเสมอ

ระบบเหล่านี้รวมถึงโครงสร้างองค์กรที่มีการจัดทำเป็นเอกสาร และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบความชัดเจนของความรับผิดชอบนโยบายและวิธีการที่กำหนดไว้ ซึ่งได้รับการสื่อสารไปทั่วทั้งกลุ่มและการคัดเลือกการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรอย่างรอบคอบ

บริษัทฯ มีการตรวจสอบการดำเนินงานของระบบควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่อง และมีการดำเนินการแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้านการควบคุมตามที่ระบุหรือไม่ คณะกรรมการบริษัทดำเนินการผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

มีข้อจำกัดโดยธรรมชาติเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดพลาดของมนุษย์ และการหลีกเลี่ยงหรือการเอาชนะการควบคุม ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลสามารถให้การรับประกันได้

ข้อกำหนดในการให้บริการนโยบาย

board-of-directors

Terms of Reference, Policies

Board of Directors – PDF
Audit & Risk Committee – PDF
Remuneration & Nominations Committee – PDF
Social and Ethics Committee – PDF
King Code Application – PDF
Whistleblowing Policy – PDF
Cartrack Code of Ethics & Gifts Register – PDF
Cartrack Media & Public Relations Policy – PDF